• Administracija
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evaldas Grebenkovas
  Vasilij Fiodorov
  Aina Jonuškytė
  Tatjana Kržečkovskaja
  Vilius Strumskis
  Vytautas Timukas
  Janina Tupikovskienė
  Solveiga Genienė
  Renata Andriulienė
  Rimantas Rudys
  Stanislav Jurcevič
  Genrich Nedveckij

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  • planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Kelių direkcijos administracijos padaliniams priskirto materialiojo ir nematerialiojo turto racionalų ir ekonomišką panaudojimą;
  • aprūpinti Kelių direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo priemonėmis, organizuoti administracinių patalpų ir tarnybinio transporto ūkinę ir techninę priežiūrą;
  • užtikrinti Kelių direkcijos administracinių patalpų ir jų aplinkos tvarką ir švarą;
  • organizuoti Kelių direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pavėžėjimą tarnybos ir darbo tikslais;
  • organizuoti Kelių direkcijoje darbų, civilinę ir gaisrinę saugą;
  • organizuoti Kelių direkcijos dokumentų valdymą ir vykdyti Kelių direkcijos dokumentų rengimo, įforminimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reikalavimų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
  • pagal kompetenciją koordinuojant asmenų aptarnavimo vieno langelio principu įgyvendinimą, užtikrinti informacijos Kelių direkcijos kompetencijai priklausančiais klausimais pateikimą asmenims, besikreipiantiems į Kelių direkciją;
  • užtikrinti Kelių direkcijos naudojamų informacinių technologijų ir telekomunikacijų tinkamą ir saugų funkcionavimą.

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

  • turto valdymo srityje:
   • užtikrina Kelių direkcijos balanse esančių administracinių pastatų ir patalpų priežiūrą, jų remontą;
   • tvarko Kelių direkcijos administraciniams padaliniams priskirto materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, teikia komisijoms siūlymus pripažinti šį turtą nereikalingu ar netinkamu naudoti;
   • organizuoja ir vykdo viešuosius prekių aukcionus nurašytam turtui parduoti;
   • kartu su kitais Kelių direkcijos struktūriniais padaliniais organizuoja ir koordinuoja Kelių direkcijos turto inventorizacijos atlikimą;
   • vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir instrukcijomis, atsako už įstaigos vandentiekio, kanalizacijos, elektros ūkį, priešgaisrinę ir darbų saugą, tvarko dokumentaciją šiais klausimais;
   • organizuoja racionalų Kelių direkcijos tarnybinio transporto naudojimą, užtikrina tinkamą transporto priemonių techninę būklę;
   • planuoja Kelių direkcijos ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto (administracinių pastatų) remonto ar statybos darbus, derina parengtą šio turto remonto ar statybos techninę dokumentaciją (projektus), kontroliuoja remonto ar statybos (griovimo) sutartims skirtų lėšų apimtis ir kontroliuoja racionalų šių lėšų panaudojimą;
   • užtikrina Kelių direkcijos administracinių patalpų saugumą, priešgaisrinės apsaugos, saugumo technikos bei gamybinės sanitarijos reikalavimus;
   • organizuoja Kelių direkcijos darbuotojų medicininį sveikatos patikrinimą;
   • aprūpina Kelių direkcijos rengiamus pasitarimus ir kitus renginius reikiamomis priemonėmis;
   • atlieka Kelių direkcijos administracijos padaliniams reikalingų prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka;
  • dokumentų valdymo srityje:
   • užtikrina greitą ir tikslią Kelių direkcijoje gautų, siunčiamų, vidinių dokumentų apyvartą pagal Kelių direkcijos direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą, naudojant kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos priemones;
   • užtikrina, kad dokumentai Kelių direkcijoje būtų saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą;
   • priima ir tvarko gaunamą korespondenciją, registruoja Kelių direkcijoje gautus dokumentus ir perduoda direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ir struktūrinių padalinių vadovams;
   • tvarko siunčiamą korespondenciją: registruoja Kelių direkcijoje parengtus dokumentus, rūšiuoja ir išsiunčia juos adresatams;
   • registruoja Kelių direkcijos direktoriaus įsakymus veiklos, techninių projektų tvirtinimo klausimais, įgaliojimus, bendradarbiavimo sutartis, kitus dokumentus;
   • pagal kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo vieno langelio principu įgyvendinimą vadovaudamasis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Kelių direkcijoje;
   • užtikrina, kad Kelių direkcijos darbuotojų parengti teisės aktų projektai ir kiti dokumentai būtų įforminti pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir atitiktų valstybinės kalbos normas;
   • užtikrina Kelių direkcijos dokumentų apskaitą: rengia einamųjų metų dokumentacijos plano papildymą, ateinančių metų dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų apyrašus;
  • kompiuterinės įrangos ir informacinių sistemų srityje:
   • planuoja ir organizuoja kompiuterinės įrangos, valstybės informacinės sistemos „Kelių projektai“ ir dokumentų valdymo sistemos priežiūros viešųjų pirkimų konkursus, rengia viešųjų pirkimų konkursų dokumentus;
   • diegia, administruoja ir prižiūri Kelių direkcijos funkcijoms vykdyti reikalingas kompiuterizuotas darbo vietas, kompiuterių tinklus, kitą kompiuterinę ir programinę įrangą; tvarko kompiuterinės ir programinės įrangos, licencijų ir sertifikatų apskaitą;
   • užtikrina Kelių direkcijos kompiuterių tinklo (laidinio ir belaidžio), kompiuterių tinklo apsaugos įrangos tinkamą funkcionavimą;
   • užtikrina elektroninio pašto, valstybės informacinės sistemos „Kelių projektai“, dokumentų valdymo sistemos tinkamą funkcionavimą ir atnaujinimą laiku bei duomenų saugą;
   • užtikrina Kelių direkcijos veiklos procesų kompiuterizavimą ir jų duomenų bazių administravimą; administruoja Kelių direkcijos intraneto svetainę;
   • sukuria sąlygas Kelių direkcijos darbuotojams naudotis Kelių direkcijos kompiuterinio tinklo resursais, interneto ir elektroninio pašto galimybėmis, taip pat sukuria sąlygas Kelių direkcijos svečiams naudotis bevielio interneto resursais per Kelių direkcijos svečių tinklą, administruoja jų prieigą prie resursų;
   • prižiūri visų Kelių direkcijos informacinių sistemų prieigą prie Saugaus valstybės duomenų perdavimo tinklo;
   • supažindina Kelių direkcijos darbuotojus su jų darbui reikalingos kompiuterinės ir programinės įrangos, kompiuterių tinklo, interneto ir elektroninio pašto naudojimo reikalavimais ir kontroliuoja, kaip laikomasi naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis, kompiuterių tinklu, internetu ir elektroniniu paštu, kita kompiuterine ir programine įranga bei elektroninių duomenų saugos reikalavimų;
   • pagal kompetenciją teikia konsultacijas informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimo klausimais.

  Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

  • pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus bei skundus ir rengiant atsakymų į juos projektus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja Kelių direkcijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje, atstovauja Kelių direkcijai kitose institucijose;
  • atlieka Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos straipsnių, už kuriuos atsakingas skyrius, einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų kontrolę;
  • priima ir pasirašo iš tiekėjų prekių pirkimo ir perdavimo, sutarčių įvykdymo, paslaugų teikėjų per mėnesį suteiktų paslaugų aktus, PVM sąskaitas faktūras, sutikrina ir perduoda Finansų ir apskaitos skyriui;
  • pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Kelių direkcijos struktūriniams padaliniams;
  • vykdo kitus Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis.
 • Finansų ir apskaitos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Abartytė
  Arūnas Lukminas
  Svetlana Žalpienė
  Audronė Čeponienė
  Margarita Nemanytė-Achremova
  Raisa Kirilova

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  • užtikrinti Kelių direkcijos ir kitų viešųjų juridinių asmenų materialinių išteklių administravimą ir tinkamą, objektyvią, palyginamą, išsamią ir naudingą vidaus ir išorės vartotojams buhalterinę apskaitą;
  • rengti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius bei pateikti juos pagal teisės aktų reikalavimus;
  • kontroliuoti, kad racionaliai, taupiai, neviršijant patvirtintų išlaidų sąmatų, būtų naudojamos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos, fondų, programų, tarptautinių institucijų ir kitos lėšos;
  • užtikrinti, kad visi ūkinius įvykius ir finansines operacijas atvaizduojantys dokumentai būtų tinkamai įforminti, finansiškai pagrįsti ir laiku atvaizduoti apskaitoje;
  • užtikrinti, kad buhalteriniai įrašai atitiktų ūkinių operacijų turinį.

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • vykdo išankstinę ir pagal kompetenciją einamąją finansų kontrolę;
  • teikia prognozes ir rengia valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) mokėjimo paraiškas, įveda tiekėjų duomenis bei atlieka su lėšų užsakymu ir mokėjimu susijusias apskaitos procedūras;
  • atlieka mokėjimus ir tvarko pinigų banko sąskaitose apskaitą;
  • tvarko ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą bei skaičiuoja jo nusidėvėjimą;
  • apskaito ilgalaikį finansinį turtą ir nuosavybės metodo įtaką, pagal pavaldžių įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas;
  • tvarko atsargų apskaitą;
  • vykdo atsiskaitymus su tiekėjais, rangovais, savivaldybėmis, miškų urėdijomis ir kitais subjektais ir rengia atsiskaitymų suderinimo aktus;
  • tvarko išankstinių mokėjimų ir kitų debitorių apskaitą;
  • tvarko ilgalaikių ir trumpalaikių mokėjimo įsipareigojimų apskaitą;
  • apskaito pajamas;
  • apskaito išlaidas ir sąnaudas;
  • priskaičiuoja ir išmoka darbuotojams darbo užmokestį, perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir teikia deklaracijas;
  • priskaičiuoja valstybinio socialinio draudimo mokesčius, juos perveda ir teikia deklaracijas;
  • tvarko atskaitingų asmenų avanso išdavimo ir atsiskaitymų apskaitą;
  • pagal šaltinius, programas ir ekonominę funkcinę klasifikaciją tvarko finansavimo sumų apskaitą;
  • išrašo sąskaitas faktūras, pažymas, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
  • rengia Kelių direkcijos ir susisiekimo sistemos biudžetinių įstaigų tarpinius ir metinius finansinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
  • teikia duomenis ir juos derina VSAKIS informacinėje sistemoje;
  • pagal kompetenciją teikia ataskaitas valstybinėms institucijoms;
  • tinkamai saugo apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir tarpinės bei metinės atskaitomybių dokumentus;
  • vykdo kitus pavedimus, susijusius su skyriaus kompetencija bei nuostatuose numatytų funkcijų vykdymu.
 • Intelektinių transporto sistemų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laurynas Ivinskis
  Asta Lipkevičienė
  Edmundas Žvirblis
  Kompiuterių sistemų analitikas (0,5 etato)

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  • užtikrinti intelektinių transporto sistemų valstybinės reikšmės keliuose diegimą, efektyvų naudojimą, priežiūrą ir plėtrą;
  • užtikrinti eismo informacijos rinkimą ir sklaidą;
  • užtikrinti kelių, kelių eismo ir viešojo transporto kelionių duomenų tvarkymą;
  • užtikrinti Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos, Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos ir Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos veikimą ir plėtrą.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • organizuoja, planuoja, koordinuoja intelektinių transporto sistemų (eismo valdymo, eismo kontrolės, eismo stebėjimo ir eismo apskaitos, viešojo transporto kelionių planavimo) diegimą, naudojimą ir plėtrą;
  • administruoja, tvarko, prižiūri ir plėtoja Valstybinės reikšmės kelių informacinę sistemą, Eismo informacijos ir valdymo centrą, Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą, Viešojo transporto kelionių duomenų informacinę sistemą, renka, sistemina ir saugo valstybinės ir vietinės reikšmės kelių ir eismo duomenis, viešojo transporto kelionių duomenis; taip pat tvarko nacionalinį skaitmeninės prieigos punktą, per kurį kelių, kelių eismo, viešojo transporto kelionių duomenys teikiami taip, kad jais būtų galima keistis ir pakartotinai naudoti;
  • organizuoja ir koordinuoja Kelių turto valdymo sistemos kūrimo projektą;
  • per Eismo informacijos ir valdymo centrą, kuris yra Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos dalis, vykdo šias funkcijas:
   • renka eismo informaciją ir informuoja visuomenę per visuomenės informavimo priemones apie eismo sąlygas keliuose;
   • administruoja valstybinės reikšmės keliuose įrengtas eismo valdymo sistemas;
   • vykdo kitas funkcijas, susijusias su kelių ir eismo duomenų, viešojo transporto kelionių duomenų rinkimu, tvarkymu ir sklaida;
   • naudoja intelektines transporto sistemas skyriaus uždaviniams įgyvendinti;
   • organizuoja ir tvarko kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimą Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje;
   • organizuoja ir koordinuoja informacinių technologijų pagalbos tarnybos darbą;
   • organizuoja seminarus ir pasitarimus valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių specialistams intelektinių transporto sistemų planavimo, diegimo, naudojimo, kelių ir eismo duomenų, viešojo transporto kelionių duomenų tvarkymo klausimais;
   • koordinuoja ir organizuoja valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių darbą intelektinių transporto sistemų planavimo, diegimo ir naudojimo, kelių ir eismo duomenų, viešojo transporto kelionių duomenų tvarkymo srityje;
   • teikia siūlymus rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos projektą;
   • atlieka Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos straipsnių, už kuriuos yra atsakingas skyrius, einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų finansų kontrolę;
   • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir rengia į juos atsakymų projektus;
   • dalyvauja susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose, konferencijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jevgenija Varvinskaja
  Nemunas Abukauskas
  Anna Dembskienė
  Patarėja
  Vidas Juodis
  Eglė Kupčinskienė
  Kristina Petrauskienė
  Patarėja
  Agnė Ragauskienė
  Lina Starikovičienė
  Patarėja
  Povilas Stelmokas
  Petras Verbickas
  Jūratė Vitkutė
  Patarėja
  Vestina Gučiūtė
  Vyriausioji specialistė

  Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius pagal kompetenciją vykdo darbų užsakovo funkcijas ir kontroliuoja darbų atlikimo terminus ir darbų kokybės kontrolę; nagrinėja atliekamų darbų projektus, apie trūkumus informuoja Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotoją bei projekto autorių.

 • Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Viktoras Lapinas
  Eglė Nemanytė
  Patarėja
  Jūratė Šarpytė-Vaičiulionienė
  Indrė Žilakauskienė
  Indrė Žemaitė

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai: 

  • organizuoti valstybės politikos saugaus eismo užtikrinimo srityje priemonių planavimą ir įgyvendinimą;
  • nuolat gerinti eismo saugos sąlygas valstybinės reikšmės keliuose, didinti kelių infrastruktūros saugumą;
  • pagal kompetenciją įgyvendinti poveikio aplinkai mažinimo paslaugų ir darbų užsakovo, organizavimo ir kontrolės funkcijas.

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

  • rengia ir teikia pasiūlymus formuojant valstybės politiką saugaus eismo užtikrinimo srityje ir nustatant prioritetines saugaus eismo gerinimo kryptis;
  • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja saugaus eismo priemonių įgyvendinimą, tiria ir analizuoja šių priemonių poveikį eismo saugai;
  • pagal kompetenciją rengia ir tikslina valstybines saugaus eismo automobilių keliais programas ir šių programų įgyvendinimo priemones;
  • pagal kompetenciją rengia medžiagą Valstybinės eismo saugumo komisijos posėdžiams ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos priimtų nutarimų įgyvendinimą;
  • vykdo programos finansavimo lėšų, skirtų inžinerinėms saugaus eismo priemonėms, poveikiui aplinkai mažinti ir intelektinėms transporto sistemoms, skirtoms valdyti ir kontroliuoti eismą (toliau – ITS), įgyvendinti, planavimą, naudojimą ir kontrolę;
  • kaupia ir sistemina duomenis apie eismo įvykius bei valstybinės reikšmės keliuose esančias juodąsias dėmes ir avaringus ruožus, analizuoja eismo įvykių priežastis, rengia pasiūlymus dėl techninių eismo reguliavimo priemonių valstybinės reikšmės keliuose, valstybinės reikšmės kelių techninės būklės gerinimo, prižiūri jų įgyvendinimą;
  • organizuoja, koordinuoja ir užtikrina kelių infrastruktūros saugos valdymo procedūrų atlikimą;
  • organizuoja transporto priemonių greičio valstybinės reikšmės keliuose matavimą stacionariais, mobiliais ir vidutinio greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimą;
  • planuoja, organizuoja ir koordinuoja mokslo taikomųjų darbų ir dokumentų, susijusių su saugiu eismu ir poveikio aplinkai vertinimu, rengimą;
  • pagal kompetenciją planuoja, organizuoja, užsako ir koordinuoja saugios laukinių gyvūnų ir kelio sąveikos priemonių (aptvėrimų, pralaidų ir kt.) poreikio nustatymą ir numatytų priemonių įgyvendinimą;
  • rengia, koreguoja ir atnaujina ilgalaikius saugaus eismo inžinerinės, aplinkos apsaugos ir ITS veiklos valstybinės reikšmės keliuose planus, derina planuose numatytų priemonių įgyvendinimą su kitais Kelių direkcijos administraciniais padaliniais;
  • kontroliuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių vykdomus kelių priežiūros, remonto darbus, gerinant eismo saugos sąlygas;
  • organizuoja paslaugų ir darbų, susijusių su saugaus eismo inžinerine, poveikio aplinkai mažinimu ir ITS veikla, viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, atlieka viešųjų pirkimų dalyvių pateiktų pasiūlymų ekspertizes, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;
  • administruoja sudarytas sutartis, stebi jų vykdymą ir atlieka visus veiksmus, susijusius su sutarčių sklandžiu vykdymu;
  • tikrina atliktus kelių tyrimo, planavimo, projektavimo paslaugų darbus, atliktų darbų aktus ir tai įformina atitinkamais dokumentais;
  • pagal kompetenciją administruoja ir kontroliuoja Susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos atliekamus darbus, teikia pasiūlymus planuojant kitų metų darbus;
  • atlieka einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų finansų kontrolę;
  • priima iš tiekėjų, rangovų, pardavėjų atliktų darbų, paslaugų, prekių ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras, jas sutikrina ir perduoda Finansų ir apskaitos skyriui;
  • pagal skyriaus kompetenciją rengia nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus;
  • pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
  • teikia pasiūlymus Susisiekimo ministerijai, savivaldybių administracijoms bei kitoms įmonėms ir įstaigoms dėl eismo saugos gerinimo automobilių keliuose ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo;
  • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir rengia į juos atsakymus ar jų projektus, pagal kompetenciją teikia informaciją, pasiūlymus ar pastabas kitiems Kelių direkcijos administracijos padaliniams dėl teisės aktų, raštų projektų rengimo;
  • formuoja su pavestų funkcijų atlikimu susijusias bylas, tvarko ir saugo jas;
  • Kelių direkcijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose, darbo grupėse, svarstant Kelių direkcijos kompetencijai priskirtus klausimus;
  • teikia informaciją Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriui dėl visuomenės informavimo apie saugų eismą automobilių keliais ir saugaus eismo propagavimo poreikio, konsultuoja dėl švietėjiškos veiklos vykdymo krypčių, masto, pobūdžio, atsižvelgiant į avaringumo priežastis; organizuoja saugaus eismo seminarus kelių srityje dirbantiems specialistams;
  • įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, palaikydamas glaudžius ryšius su Kelių direkcijos administracijos padaliniais;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Strateginio planavimo ir stebėsenos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rima Brigmanienė
  Vilija Pankevičienė
  Edvard Sadovskij
  Neringa Sendžikienė
  Alma Vaitkunskienė
  Renata Šalavėjienė
  Finansų analitikė

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  • planuoti valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros finansavimą ir kontroliuoti jo įgyvendinimą;
  • padėti įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių plėtros strategiją ir investicijų politiką;
  • koordinuoti valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kelių direkcija (toliau – valstybės įmonės), ekonominę-finansinę veiklą.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • rengia (tikslina) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano dalies (Kelių direkcijos įgyvendinamų programų) projektus;
  • rengia (tikslina) Kelių direkcijos metinių veiklos planų projektus;
  • sudaro (tikslina) valstybės biudžeto programų, kurias vykdo Kelių direkcija, sąmatų, sudaromų pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus, projektus;
  • rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo metinių sąmatų projektus;
  • dalyvauja planuojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, reikalingas valstybinės reikšmės kelių sričiai;
  • kartu su Kelių direkcijos administracijos padaliniais rengia valstybės investicijų projektus ar koordinuoja jų rengimą;
  • padeda rengti valstybinės reikšmės kelių plėtros ir priežiūros ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus;
  • kartu su Kelių direkcijos administracijos padaliniais rengia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro metinių veiklos (valstybinės reikšmės kelių srities) prioritetų, kurie įgyvendintų atitinkamus Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinius veiklos prioritetus, taip pat siūlymus dėl kitų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro metinių prioritetinių darbų, užtikrinančių strateginius pokyčius valstybinės reikšmės kelių srityje, ir teikia juos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai;
  • teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano dalies (Kelių direkcijos įgyvendinamų programų) projektus, Kelių direkcijos metinių veiklos planų projektus, valstybės biudžeto programų, kurias vykdo Kelių direkcija, sąmatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo metinių sąmatų projektus, valstybės investicijų projektus;
  • kaupia ir teikia Kelių direkcijos vadovybei informaciją apie lėšų į Kelių priežiūros ir plėtros programą pagal jos finansavimo šaltinius surinkimą, atlieka šių įplaukų analizę ir prognozes;
  • atlieka alternatyvių Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo modelių ir finansavimo šaltinių paiešką, analizę ir teikia vadovybei siūlymus;
  • padeda koordinuoti valstybės investicijų projektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, taip pat iš kitų finansavimo šaltinių, įgyvendinimą finansiniu aspektu ir atlieka duomenų apie objektus, sudarančius valstybės investicijų projektus, vizualizavimą internetiniuose žemėlapiuose;
  • savarankiškai arba kartu su kitais skyriais rengia ataskaitas (ataskaitų projektus), pažymas ir kitą informaciją apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano dalies (Kelių direkcijos įgyvendinamų programų) ir Kelių direkcijos metinių veiklos planų vykdymą, valstybės biudžeto programų sąmatų vykdymą, Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymą, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą pagal sąmatos straipsnius, darbo užmokesčio fondo naudojimą, valstybės lėšų panaudojimą investicijų projektams įgyvendinti ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
  • koordinuoja valstybės įmonių strateginių veiklos planų projektų ir patvirtintų planų (metinių ir tarpinių) ataskaitų rengimą;
  • teikia pasiūlymus dėl valstybės įmonių vadovų darbo užmokesčio;
  • rengia teisės aktų projektus dėl valstybės įmonių strateginių veiklos planų tvirtinimo (tikslinimo), metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir pelno (nuostolių) paskirstymo ir kt. teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus vykdoma veikla;
  • rengia suvestines valstybės įmonių strateginių veiklos planų, ekonominės-finansinės veiklos ataskaitas, kitą informaciją pagal skyriaus kompetenciją ir teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
  • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja valstybės įmonių pertvarkos, susijusios su įmonių valdymo tobulinimu, organizavimo ir įgyvendinimo procese;
  • vykdo einamąją Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, taip pat kitų lėšų panaudojimo stebėseną, perskirsto lėšas pagal faktinį lėšų panaudojimą, planuojamą poreikį ir panaudojimo prognozes;
  • kontroliuoja einamąjį Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, taip pat kitų lėšų panaudojimą ir atlieka paskesniąją finansų kontrolę;
  • agal skyriaus kompetenciją dalyvauja naujų projektų valdymo sistemų diegimo ir (ar) esamų informacinių sistemų, duomenų bazių naudojimo galimybių išplėtimo ir (ar) tobulinimo darbų procese;
  • rengia Kelių direkcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų) ekonominės ir finansinės veiklos klausimais projektus ir teikia juos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai;
  • pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus Kelių direkcijos ekonominės ir finansinės veiklos klausimais;
  • nagrinėja ir pagal skyriaus kompetenciją teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
  • pagal skyriaus kompetenciją padeda rengti kitiems Kelių direkcijos administracijos padaliniams priskirtų teisės aktų, raštų projektus;
  • pagal skyriaus kompetenciją rengia medžiagą, skirtą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kolegijos posėdžiams, nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos posėdžiams ir kt.;
  • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir rengia atsakymų projektus;
  • formuoja su pavestų funkcijų atlikimu susijusias bylas ir jas tvarko, užtikrina skyriaus dokumentacijos tinkamą saugojimą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
  • Kelių direkcijos vadovybės pavedimu dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose skyriaus kompetencijos klausimais;
  • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Reda Kašelionytė
  Algirdas Radauskas

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  • kurti ir įgyvendinti Kelių direkcijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, organizuoti Kelių direkcijos veiklos viešinimą, formuoti visuomenės pasitikėjimą Kelių direkcija ir jos vykdoma politika, didinti Kelių direkcijos veiklos skaidrumą ir viešumą, kurti teigiamą įvaizdį;
  • informuoti visuomenę, žiniasklaidą apie Lietuvos automobilių kelius, aplinkosaugą, saugų eismą, Kelių direkcijos vykdomus darbus;
  • organizuoti vidinę komunikaciją;
  • formuoti ir koordinuoti Kelių direkcijos veiklą, susijusią su tarptautinėmis kelininkų organizacijomis, organizuoti susitikimus su kitų valstybių kelininkų organizacijomis;
  • formuoti saugaus eismo švietėjiškos veiklos vykdymo pagrindines kryptis; vykdyti švietėjišką saugaus eismo veiklą, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti švietėjiškų saugaus eismo priemonių įgyvendinimą.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • rengia ir platina informaciją apie Kelių direkcijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams lietuvių ir (ar) užsienio kalbomis, siekia žiniasklaidos susidomėjimo aktualiomis temomis: inicijuoja interviu, publikacijas, teikia papildomą informaciją žiniasklaidai;
  • kaupia, analizuoja ir sistemina žiniasklaidoje pateiktą informaciją, susijusią su Kelių direkcijos veikla, pagal skyriaus kompetenciją teikia Kelių direkcijos vadovybei pasiūlymus dėl viešinimo priemonių;
  • bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais, rengia spaudos konferencijas, kitus žiniasklaidai skirtus renginius;
  • Kelių direkcijos interneto svetainėje operatyviai skelbia parengtą ir žiniasklaidai platinamą informaciją apie Kelių direkcijos veiklą ir informaciją, susijusią su saugaus eismo švietėjiškos veiklos vykdymu;
  • nustatyta tvarka organizuoja leidinių, vaizdo filmų, kūrimą, leidybą ir įsigijimą;
  • organizuoja, fotografuoja ir filmuoja Kelių direkcijos veiklos viešinimo akcijas – atvirų durų dienas, susitikimus su visuomenės atstovais, kitus renginius;
  • organizuoja sociologinių tyrimų, susijusių su Kelių direkcijos veikla, atlikimą;
  • organizuoja ir vykdo Kelių direkcijos vadovybės pavedimus, susijusius su tarptautinėmis kelininkų organizacijomis, tvarko organizacinius užsienio delegacijų priėmimo ir Kelių direkcijos darbuotojų kelionių į užsienį reikalus, kaupia Kelių direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių komandiruočių užsienyje ataskaitas;
  • bendradarbiauja su užsienio šalių kelių administracijomis ir direkcijomis, kitomis valstybinėmis ir privačiomis organizacijomis kelių, eismo saugos ir kitais su Kelių direkcijos veikla susijusiais klausimais, kaupia ir nuolat atnaujina jų duomenų bazę, bendradarbiauja su organizacijomis, kurių narė yra Kelių direkcija (PIARC (Nuolatinė kelininkų kongresų asociacija), CEDR (Europos kelių direktorių konferencija) ir BRA (Baltijos šalių kelininkų asociacija), su užsienio šalių ambasadomis, tvarko anketas, kaupia įvairią informaciją ir dokumentaciją šiais klausimais;
  • informuoja visuomenę apie saugų eismą automobilių keliais, organizuoja švietimą ir propaguoja saugaus eismo automobilių keliais priemones; vykdo švietėjiškos saugaus eismo veiklos projektus ir akcijas;
  • vykdo atsargų ir kitų materialinių vertybių, skirtų saugaus eismo švietėjiškoms programoms keliuose ir jų priemonėms įgyvendinti, priėmimą, apskaitą ir nurašymą;
  • rengia ir teikia pasiūlymus formuojant Kelių priežiūros ir plėtros programą (toliau – programa) ir dėl programos sąmatos lėšų panaudojimo saugaus eismo švietėjiškos veiklos tikslams įgyvendinti, taip pat dėl Kelių direkcijos veiklos viešinimo, įvaizdžio formavimo ir išlaidų, susijusių su 7.9 papunktyje minėtomis organizacijomis;
  • nustatyta tvarka inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Kelių direkcijos veiklos viešinimu, įvaizdžio formavimu, saugaus eismo švietėjiškos veiklos vykdymu, taip pat kitų paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;
  • vykdo programos finansavimo sąmatos lėšų planavimą, naudojimą ir kontrolę;
  • po sutarčių sudarymo su tiekėjais, rangovais, naudodamas informacinę sistemą ,,Kelių projektai“ (toliau – Informacinė sistema), tikrina atliekamų darbų, teikiamų paslaugų ir įsigyjamų prekių pagal programos finansavimo einamųjų metų sąmatos straipsnius;
  • pagal kompetenciją rengia, tikslina ir dalyvauja rengiant bei tikslinant valstybines saugaus eismo plėtros keliais programas (dėl saugaus eismo švietėjiškos veiklos vykdymo) ir šių programų įgyvendinimo priemones;
  • pagal kompetenciją rengia medžiagą Valstybinės eismo saugumo komisijos posėdžiams ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos priimtų nutarimų įgyvendinimą;
  • įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, kaupia, apdoroja ir platina informaciją palaikydamas nuolatinius ryšius su visais Kelių direkcijos administracijos padaliniais; bendradarbiauja su Susisiekimo ministerijos atitinkamais skyriais, koordinuoja veiklą per bendrus renginius, teikia informacinę paramą;
  • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Techninio norminimo ir technologijų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evaldas Petrikas
  Arūnas Rutka

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  • inicijuoti ir koordinuoti normatyvinių techninių dokumentų rengimą bei mokslo ir tiriamųjų darbų atlikimą;
  • užtikrinti Susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos, kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė, kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingų funkcijų vykdymą.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • rengia teisės aktų ir normatyvinių techninių dokumentų projektus pagal savo kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą, rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • analizuoja kitų valstybių kelių tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros srities teisės aktus ir normatyvinius techninius dokumentus; gautą informaciją panaudoja planuojant ir rengiant normatyvinius techninius dokumentus;
  • teikia pasiūlymus dėl Lietuvoje galiojančių ir rengiamų teisės aktų ir normatyvinių techninių dokumentų atitikties Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams, Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į šalies teisės sistemą;
  • planuoja ir organizuoja normatyvinių techninių dokumentų rengimo bei mokslo ir tiriamųjų darbų viešuosius pirkimus;
  • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos, kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė, darbus, kuriais užtikrinamas kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingų funkcijų vykdymas;
  • vertina Susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos, kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė, atliktus darbus ir teikia Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį pasiūlymus dėl funkcijų vykdymo tobulinimo;
  • organizuoja atliktų darbų pristatymus Kelių direkcijoje;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ir rengia atsakymų į juos projektus;
  • konsultuoja Techninio norminimo ir technologijų skyriaus kompetencijos klausimais juridinius ir fizinius asmenis, atliekančius kelių projektavimo, tiesimo ir priežiūros darbus;
  • inicijuoja ir prižiūri naujų metodų ir technologijų keliuose diegimą, organizuoja kelių bandomųjų ruožų įrengimą;
  • pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Teisės ir personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Budrevičius
  Kristina Latviūnienė
  Martynas Puodžiukas
  Natalija Simaitienė
  Gediminas Jonys
  Jovita Kazakevičienė
  Rasa Bartnikienė

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  • užtikrinti Kelių direkcijos rengiamų teisės aktų projektų bei pasirašomų sutarčių teisėtumą ir atitiktį Europos Sąjungos teisės aktų, teisinės technikos, dokumentų ir teisės aktų rengimo reikalavimams;
  • užtikrinti Kelių direkcijos interesų atstovavimą teismuose, valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse;
  • padėti direktoriui valdyti personalą ir formuoti Kelių direkcijos personalo valdymo politiką;
  • organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Kelių direkcijos vertybes bei tradicijas.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • savarankiškai arba kartu su Kelių direkcijos administracijos padaliniais rengia teisės aktų projektus, teisės požiūriu nagrinėja ir vertina kitų padalinių parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas, išvadas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
  • teikia pasiūlymus teisės aktų taikymo klausimais;
  • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su automobilių kelių klausimais, rengia pasiūlymus dėl šių teisės normų perkėlimo į nacionalinę teisę;
  • analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
  • pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, teikia siūlymus dėl jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
  • teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo pasitarimuose ir posėdžiuose;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant rezoliucijų, sprendimų dėl Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas, projektus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ūkio subjektų veiklos priežiūrą Kelių direkcijos veiklos srityse;
  • vertina teisės aktų, kitų dokumentų projektus korupcijos prevencijos požiūriu, dalyvauja vykdant korupcijos prevenciją ir kontrolę Kelių direkcijos veikloje;
  • Kelių direkcijos administracijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant bendrus su kitomis institucijomis teisės aktų projektus ir dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose šiais klausimais;
  • analizuoja ir vertina Kelių direkcijos administracijos padalinių parengtus sutarčių projektus, teikia pastabas bei pasiūlymus ir vizuoja sutartis;
  • konsultuoja Kelių direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis), teisiniais klausimais;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir rengia į juos atsakymų projektus;
  • rengia ieškinius, pareiškimus, skundus, atsiliepimus ir kitus teismo procesinius dokumentus;
  • nustatyta tvarka atstovauja Kelių direkcijai bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismuose, kitose valstybės institucijose;
  • atsižvelgdamas į Kelių direkcijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  • kartu su Kelių direkcijos administracijos padalinių vedėjais atlieka administracijos padalinių funkcijų ir (ar) valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Kelių direkcijai nustatytus uždavinius;
  • atlieka Kelių direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sudėties analizę;
  • padeda valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, įgyvendinti teisę į karjerą Kelių direkcijoje;
  • padeda direktoriui formuoti personalo sudėtį;
  • padeda administracijos padalinių vedėjams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Kelių direkcijoje;
  • padeda direktoriui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  • padeda direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
  • pagal kompetenciją kartu su kitais administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo;
  • rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, konsultuoja administracijos padalinių vedėjus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  • organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių (toliau – valstybės įmonės) vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  • padeda direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  • tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis;
  • organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
  • organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
  • organizuoja atostogų suteikimą valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat koordinuoja ir kontroliuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
  • padeda įgyvendinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, socialines ir kitas garantijas;
  • formuoja, tvarko ir saugo su pavestų funkcijų atlikimu susijusias bylas, nustatyta tvarka perduoda archyvui valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės įmonių vadovų asmens bylas bei kitas archyvines bylas personalo klausimais;
  • pagal kompetenciją padeda direktoriui užtikrinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  • padeda direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  • registruoja įsakymus personalo ir komandiruočių klausimais;
  • pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
  • tvirtina skyriaus teikiamų dokumentų kopijas;
  • dalyvauja konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir direktoriaus pavedimus.
 • Valstybės turto skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Miškinis
  Rasa Česnulevičienė
  Juozas Kondrotas
  Mindaugas Svetikas
  Inesa Obločinska
  Jolita Leseckienė

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  • organizuoti valstybės įmonių  patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio registruotino turto, t.y. valstybinės reikšmės kelių, kitų transporto paskirties statinių, esančių valstybinės reikšmės kelio juostoje, ir jų užimamos žemė teisės aktų nustatyta tvarka  įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
  • užtikrinti, kad Kelių direkcija, kaip valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucijai, vykdytų teisės aktų priskirtas funkcijas, susijusias su valstybės įmonių patikėjimo teise valdomo turto pardavimu, perdavimu, perėmimu ir nurašymu.
  • užtikrinti kelių naudotojo mokesčio sistemos funkcionavimą;
  • organizuoti Kelių direkcijai perduoto valstybės rezervo materialinių išteklių tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • užtikrinti perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių Neriją (-os) bilieto kainos kompensavimo sistemų funkcionavimą;
  • užtikrinti kelių infrastruktūros objektų (poilsio aikštelių, autobusų stotelių, paviljonų, pavėsinių, tualetų ir kitų techninių įrenginių) statybos, modernizavimo, taisymo (remonto) darbų pirkimus.

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
  • rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo pakeitimo;
  • rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl valstybės įmonių patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimo, perdavimo, perėmimo ir nurašymo;
  • pagal kompetenciją rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektus;
  • atlieka KPPP finansavimo lėšų naudojimo sąmatos straipsnių, už kuriuos yra atsakingas skyrius, einamąją finansų kontrolę;
  • Kelių direkcijos vadovybės pavedimu pagal savo kompetenciją nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų pastabas ar pasiūlymus;
  • Kelių direkcijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant bendrus su kitomis institucijomis teisės aktų projektus;
  • nustatyta tvarka inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais – vinjetėmis, taip pat darbų, paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;
  • pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos viešųjų pirkimų sutartys;
  • po sutarčių sudarymo su tiekėjais (rangovais), naudodamas informacinę sistemą „Kelių projektai“, tikrina atliekamų darbų, teikiamų paslaugų ir  įsigyjamų prekių pagal KPPP finansavimo einamųjų metų sąmatos straipsnius eigą;
  • priima iš tiekėjų (rangovų) mėnesines atliktų darbų, paslaugų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras, tikrina jas ir perduoda Finansų ir apskaitos skyriui;
  • naudojant informacinę sistemą „Kelių projektai“, atlieka darbų, paslaugų ir kitų išlaidų kasmetinę apskaitą;
  • kontroliuoja, kaip atliekami valstybės įmonių patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir registravimas Nekilnojamojo turto registre;
  • teisės aktuose numatytais atvejais kelių naudotojams keičia vinjetes;
  • išduoda kelių vinjetes platintojams;
  • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis kelių naudotojo mokesčio klausimais;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, rengia atsakymų į juos projektus;
  • dalyvauja pasitarimuose, darbo grupėse, susitikimuose, komitetuose, komisijose, konferencijose, parodose, konkursuose ir kituose renginiuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintaras Asadauskas
  Nijolė Bautrėnienė
  Donatas Munščinskas
  Justas Norbutas
  Rasa Rudytė Murauskienė
  Mantas Večkys
  Povilas Ališauskas
  Remigijus Dukštas
  Edita Dukštienė
  Ričard Franckevič
  Rasa Kižienė
  Inga Morkūnaitė
  Karolis Šimkūnas
  Tadas Urbanavičius

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  • pagal kompetenciją įgyvendinti kelių ir tiltų tyrimo, planavimo ir projektavimo  paslaugų užsakovo, organizavimo ir kontrolės funkcijas;
  • organizuoti ir vykdyti duomenų apie kelius ir tiltus analizę, organizuoti ir rengti ilgalaikius ir trumpo laikotarpio kelių tinklo rekonstravimo, taisymo ir plėtros planus bei programas;
  • inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti kelių ir tiltų rekonstravimo, taisymo ir plėtros techninių projektų ir kitų projektų įgyvendinimui būtinų dokumentų parengimą ir derinimą, procedūrų vykdymą.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • užtikrina pagal kompetenciją priskirtų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos straipsnių naudojimo einamąją ir paskesnę kontrolę;
  • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka naudoja kelių ir tiltų tyrimui, planavimui, projektavimui, poveikio aplinkai mažinti skirtas lėšas, pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo paslaugų viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
  • tikrina atliktus kelių tyrimo, planavimo, projektavimo paslaugų darbus, atliktų darbų aktus ir tai įformina atitinkamais dokumentais;
  • planuoja, organizuoja, užsako ir koordinuoja tyrimus, susijusius su duomenų apie kelių tinklą ar jo elementus rinkimu ir analize, kelių tinklo plėtra, poveikio aplinkai vertinimu, ekonominiu vertinimu (pagrindimu), rengimą;
  • pagal kompetenciją planuoja, inicijuoja, užsako ir koordinuoja kelių plėtrai ar rekonstrukcijai (valstybinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, eismo saugos gerinimo priemonėms įrengti, gamybiniams-buitiniams kelių pastatams statyti ir plėtoti, kelių statybinių medžiagų ir valstybės lėšomis išžvalgytų naudingųjų iškasenų karjerams įrengti, jiems eksploatuoti ir rekultivuoti) reikalingų teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą, teikia institucijoms prašymus skirti tam reikalingą žemę ir registruoti Nekilnojamojo turto registre;
  • planuoja, organizuoja, užsako ir koordinuoja kelių ir kitų transporto statinių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto)) techninių projektų rengimą, šių projektų kelių saugumo audito ir projektų ekspertizių atlikimą, teikia projektus tvirtinti;
  • koordinuoja techninių projektų statybą leidžiančių dokumentų gavimą;
  • pagal kompetenciją planuoja, organizuoja, užsako ir koordinuoja planuojamos ūkinės veiklos (kelių tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo) poveikio aplinkai vertinimo atrankų, ataskaitų, programų parengimą, saugios laukinių gyvūnų ir kelio sąveikos priemonių (aptvėrimų, pralaidų ir kt.) poreikio nustatymą;
  • pagal kompetenciją planuoja, organizuoja, užsako ir koordinuoja kelių transporto poveikio aplinkai mažinimo priemonių projektų rengimą;
  • rengia ir nustato planavimo sąlygas teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, jei planuojama teritorija yra valstybinės reikšmės magistralinių kelių apsaugos zonoje, taip pat derina pagal jas parengtus teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentus;
  • pagal kompetenciją išduoda prisijungimo prie valstybinės reikšmės magistralinių kelių sąlygas susisiekimo komunikacijoms (nuovažoms, pervažoms, vietiniams keliams, gatvėms, pėsčiųjų ir dviračių takams ir pan.) įrengti ar rekonstruoti, antžeminiams ar požeminiams inžineriniams tinklams (elektros bei ryšių oro linijoms, kabeliams, vamzdynams) kloti ar rekonstruoti, statiniams, susijusiems su automobilių transportu ir keleivių aptarnavimu, statyti, taip pat derina pagal išduotas prisijungimo sąlygas parengtus techninius projektus, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tikrina tokių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams;
  • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nuotoliniu būdu atstovauja Kelių direkcijai planavimo ir prisijungimo sąlygų išdavimo ir pagal jas parengtų dokumentų derinimo klausimais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų, teritorijų planavimo dokumentų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, rengiamų ar parengtų kelių techninių projektų viešinimo procedūrose;
  • organizuoja techninės tarybos posėdžius, parengia posėdžių protokolus, tvarko posėdžių protokolų registrą;
  • analizuoja poreikį įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių ir savivaldybėms priklausančios šių kelių infrasatruktūros rekonstravimo ar plėtros projektus bendradarbiaujant su savivaldybėmis, pagal kometenciją teikia pasiūlymus pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, organizuoja atitinkamų dokumentų parengimą;
  • Kelių direkcijos vadovybės pavedimu dalyvauja susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose, darbo grupėse, svarsto Kelių direkcijos kompetencijai priskirtus klausimus;
  • pagal kompetenciją teikia informaciją, pasiūlymus ar pastabas kitiems Kelių direkcijos administracijos padaliniams teisės aktų, raštų projektams rengti;
  • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir rengia į juos atsakymus ar jų projektus;
  • konsultuoja kelius prižiūrinčių įmonių darbuotojus kelių tyrimo, planavimo, projektavimo, tiesimo ir taisymo klausimais;
  • formuoja su pavestų funkcijų atlikimu susijusias bylas, tvarko ir saugo jas;
  • vykdo kitus vienkartinius Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų priežiūros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Modestas Lukošiūnas
  Rolandas Mazaliauskas
  Jolita Gavrilkevičienė
  Rūta Živatkauskienė

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  • vykdyti kelių ir tiltų  taisymo (paprastojo remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas;
  • planuoti, organizuoti ir koordinuoti kelių ir tiltų priežiūros darbus;
  • nustatyti kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms privalomus kelių ir tiltų priežiūros darbus (užduotis).

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • nustato kelių ir tiltų taisymo (paprastojo remonto) ir priežiūros darbų lėšų poreikį;
  • nustato keliuose ir tiltuose vykdomų priežiūros darbų techninės priežiūros darbų lėšų poreikį;
  • rengia privalomų kelių ir tiltų priežiūros darbų užduotis, organizuoja jų įgyvendinimą;
  • rengia tiltų taisymo (paprastojo remonto), priežiūros metines ir perspektyvines programas, organizuoja šių programų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant tiltų tyrimo programas;
  • rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją, organizuoja horizontaliojo ženklinimo, kelių ir tiltų taisymo (paprastojo remonto) ir priežiūros darbų techninės priežiūros darbų pirkimus;
  • rengia kelių ir tiltų taisymo (paprastojo remonto) darbų projektinę dokumentaciją;
  • svarsto kelių ir tiltų taisymo (paprastojo remonto) darbų projektų inžinerinius ir techninius sprendimus ir derina skyriaus užsakymu parengtus kelių ir tiltų taisymo (paprastojo remonto) darbų projektus;
  • analizuoja kelių tinklo duomenis ir teikia siūlymus tikslinant kelių sąrašus;
  • renka, tvarko, sistemina ir saugo duomenis apie tiltus, valdo tiltų duomenų banką, neatlygintinai teikia informaciją apie tiltų būklę ir eismo sąlygas;
  • teikia pasiūlymus dėl su skyriaus  kompetencijos sritimi susijusių sąmatos straipsnių lėšų poreikio, rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą;
  • atlieka KPPP finansavimo lėšų naudojimo sąmatos straipsnių, už kuriuos yra atsakingas skyrius, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
  • priima privalomus kelių ir tiltų priežiūros darbus;
  • nustato reikalavimus kelių ir tiltų priežiūroje naudojamoms medžiagoms ir techninėms eismo reguliavimo priemonėms;
  • nagrinėja ir vertina projektus techninių eismo reguliavimo priemonių taikymo ir saugaus eismo  požiūriu;
  • kontroliuoja visus keliuose ir tiltuose vykdomus darbus, kelių ir tiltų būklę;
  • organizuoja ir atlieka specialiąsias kontrolines kelių apžiūras, apdoroja duomenis, rengia    ataskaitas apie apžiūrų rezultatus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir rengia į juos atsakymų projektus;
  • nagrinėja paraiškas dėl sunkiasvorių bei didelių matmenų krovinių pervežimo keliais ir tiltais, darbų kelio juostoje ir kelio apsaugos zonoje, kelio ženklų ir reklaminių stendų pastatymo, sporto varžybų ar kitokių renginių keliuose ir derina komunikacijų įrengimo tiltuose projektus;
  • teikia pasiūlymus dėl kelių informacinės sistemos (LAKIS), kelių eismo informacinės sistemos (EIS),  informacinės sistemos „Kelių projektai“ (KP) ir Kelių direkcijos vidaus administravimo duomenų bazių projektavimo ir plėtros, dirba su jomis;
  • analizuoja informaciją apie meteorologines ir eismo sąlygas, kelių priežiūros mechanizmų  darbą ir vertina kelius prižiūrinčių valstybės įmonių veiklos kokybę;
  • rengia pažymas, ataskaitas, techninius ir ekonominius pagrindimus kelių ir tiltų priežiūros klausimais;
  • dalyvauja susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose, konferencijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • pagal kompetenciją užmezga ir plėtoja santykius su užsienio šalių kelių ir tiltų priežiūros institucijomis ir įmonėmis;
  • analizuoja užsienio šalių patirtį kelių ir tiltų priežiūros srityje, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas šiuo klausimu;
  • organizuoja naujos technikos, naujų technologijų ir progresyvių medžiagų įdiegimą kelių ir tiltų priežiūros srityje;
  • peržiūri ir vertina statinių naudojimo priežiūros aktus;
  • gali dalyvauti kelių ir tiltų taisymo (paprastojo remonto) atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbe;
  • renka, kaupia, kontroliuoja  ir analizuoja iš kelius prižiūrinčių valstybės įmonių gautą informaciją apie keliuose ir tiltuose per garantinį laikotarpį po rangovo atliktų tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbų perdavimo statytojui (užsakovui) nustatytus defektus ir teikia pasiūlymus dėl defektų mažinimo;
  • rengia sutarčių dėl gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudų kompensavimo projektus; 
  • priima ir tikrina subjektų, su kuriais sudarytos sutartys, pateiktas PVM sąskaitas faktūras ir kitus nustatytus dokumentus; įveda duomenis į informacinę sistemą „Kelių projektai“ ir kontroliuoja apmokėjimą pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos sąmatos straipsnius;
  • užtikrina skyriaus dokumentų valdymą, saugojimą ir perdavimą į archyvą nustatyta tvarka;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tomas Valančius

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Skyriaus uždaviniai:

  • tikrinti ir vertinti, ar Kelių direkcijoje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema funkcionuoja pakankamai ir veiksmingai, ar jos veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  • teikti Kelių direkcijos direktoriui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl Kelių direkcijos audituotos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių ar kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose administracijos padaliniuose.

  Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • tikrina ir vertina Kelių direkcijos:
   • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų pasiskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
   • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
   • strateginės veiklos ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir valstybės turto naudojimo efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
   • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
   • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
   • turto apskaitą ir apsaugą;
   • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
  • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Kelių direkcijos veiklą ir vidaus kontrolę;
  • nustatęs atitinkamų teisėsaugos institucijų nagrinėtinų pažeidimų, perduoda atitinkamą medžiagą teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją;
  • analizuoja Kelių direkcijos veiklos trūkumus, dėl kurių Kelių direkcijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Kelių direkcijos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
  • atlieka korupcijos rizikos valdymo Kelių direkcijoje vertinimą;
  • vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po vidaus audito);
  • kasmet iki kovo 1 d. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Kelių direkcijos direktoriui metinę skyriaus veiklos ataskaitą;
  • užtikrina skyriaus dokumentų valdymą, saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
  • pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis.
 • Viešųjų pirkimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Artūras Kudarauskas
  Irena Kudzinskienė
  Milda Losienė
  Antanas Narbutas
  Vyriausiasis specialistas
  Aiškutė Tranienė
  Vyriausioji specialistė
  Irma Švabauskienė

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  • Kelių direkcijoje užtikrinti viešųjų pirkimų sistemos, atitinkančios teisės aktų reikalavimus, funkcionavimą;
  • koordinuoti Kelių direkcijoje vykdomus viešuosius pirkimus;
  • siekti didinti viešųjų pirkimų efektyvumą.

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

  • vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, rengia Kelių direkcijos teisės aktų projektus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
  • tvarko viešųjų pirkimų medžiagą, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu;
  • tvarko viešųjų pirkimų, protokolų, mažos vertės pirkimų, viešųjų pirkimų sutarčių, nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registrus;
  • kaupia Kelių direkcijos administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir, vadovaudamasis Numatomo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes, jas koreguoja, atsižvelgdamas į faktines atliktų pirkimų vertes, tvarko Kelių direkcijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
  • parengia planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų suvestinę, ne vėliau kaip iki kovo 15 d. ją skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Kelių direkcijos interneto tinklalapyje;
  • atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, kurios metu užtikrina, kad sudarant pirkimo sutartį, nebūtų keičiama laimėjusio dalyvio pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos;
  • konsultuoja Kelių direkcijos administracijos padalinius rengiant užduotis viešųjų pirkimų komisijoms dėl prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų;
  • rengia ir Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai teikia viešųjų pirkimų skelbimus;
  • rengia informacinius pranešimus apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį, sudarytą sutartį ir teikia valstybės įmonei Seimo leidyklai „Valstybės žinios“;
  • kartu su Kelių direkcijos administracijos padaliniais parenka pirkimo būdus;
  • kartu su Kelių direkcijos administracijos padaliniais rengia pirkimo dokumentus;
  • įvertina, ar pirkimo sutarties projektas tinkamai parengtas, teisingai įformintas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;
  • vizuoja Kelių direkcijos viešųjų pirkimų dokumentus;
  • priima ir registruoja gautus tiekėjų vokus su paraiškomis ir pasiūlymais;
  • rengia Kelių direkcijos pirkimo procedūrų ataskaitas, pirkimų ataskaitas, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;
  • rengia Kelių direkcijos skelbimus apie sudarytas sutartis ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;
  • konsultuoja visais viešųjų pirkimų, pirkimų, kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, ir pirkimo sutarčių sudarymo klausimais Kelių direkcijos administracijos padalinius ir valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčias valstybės įmones;
  • atnaujina Kelių direkcijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie viešuosius pirkimus;
  • laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
  • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant atsakymų projektus į Viešųjų pirkimų tarnybos paklausimus ir tiekėjų pretenzijas;
  • pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Kelių direkcijos administracijos padaliniais, valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčiomis valstybės įmonėmis, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitomis institucijomis;
  • užtikrina skyriaus dokumentų valdymą, tinkamą dokumentų ir sutarčių saugojimą ir perdavimą į archyvą;
  • dalyvauja konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Vietinės reikšmės kelių administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Neringa Kryževičienė
  Artūras Bogužas
  Rasa Jazdauskienė
  Eliutė Kasilovskienė
  Aurelija Meškauskaitė
  Irena Mikalauskienė
  Antanas Proberkas
  Dalia Višinskienė

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  • administruoti vietinės reikšmės keliams ir gatvėms skirtas programos finansavimo lėšas;
  • užtikrinti, kad vietinės reikšmės keliams ir gatvėms skirtos programos finansavimo lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;
  • vykdyti darbų kokybės kontrolės priežiūrą vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektuose, finansuojamuose programos finansavimo lėšomis.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • kaupia ir analizuoja statistinius duomenis apie šalies vietinės reikšmės kelius ir gatves, kitus statistinius duomenis, kuriais vadovaujantis savivaldybėms skirstomos programos finansavimo lėšos;
  • teisės aktų nustatyta tvarka rengia Kelių direkcijos direktoriaus įsakymo projektus dėl programos finansavimo lėšų paskirstymo savivaldybėms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti;
  • pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybes, kitas institucijas ir įstaigas vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų ir duomenų apie objektus sąrašų sudarymo, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir inventorizavimo klausimais; derina vietinės reikšmės kelių ir gatvių valdytojų pateiktus vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti programos finansavimo lėšomis finansuojamų objektų sąrašus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir apibendrina savivaldybių, kitų institucijų ir įstaigų pateiktus vietinės reikšmės kelių ir gatvių investicijų projektus, teikiamus finansuoti programos tikslinio finansavimo ir finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, lėšomis;
  • pagal kompetenciją rengia programos tikslinio finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektų sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, raštu suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru, rengia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo projektus dėl šio sąrašo patvirtinimo;
  • pagal savivaldybių, kitų institucijų ir įstaigų prašymus skirti programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, lėšų ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetus, poveikį saugiam eismui, naudą visuomenei sudaro objektų prioritetų sąrašą ir teikia jį Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai; rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, lėšų paskirstymo savivaldybėms, kitoms institucijoms ir įstaigoms projektus;
  • rengia ir teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai kapitalo investicijų programos projektą „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstrukcija, remontas“, kuris įtraukiamas į Kelių direkcijos trejų metų investicijų planą „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“;
  • rengia Kelių direkcijos finansavimo sutarčių su savivaldybėmis, kitomis institucijomis ir įstaigomis dėl programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms finansuoti projektus, inicijuoja šių sutarčių pasirašymą;
  • pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybes, kitas institucijas ir įstaigas paraiškų programos finansavimo lėšoms gauti klausimais, tikrina savivaldybių, kitų institucijų ir įstaigų pateiktų dokumentų programos finansavimo lėšoms gauti teisingumą, rengia pažymas ir teikia jas Kelių direkcijos Finansų ir apskaitos skyriui;
  • kaupia informaciją apie einamaisiais metais savivaldybių, kitų institucijų ir įstaigų planuojamą programos finansavimo lėšų panaudojimą einamiesiems tikslams ir kapitalo investicijoms, nustato, kiek šiems tikslams panaudota programos finansavimo lėšų, prireikus teikia Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriui informaciją apie būtinybę pakeisti atitinkamų metų biudžetinę sąmatą;
  • sistemina ir teikia duomenis kitiems Kelių direkcijos administracijos padaliniams apie programos finansavimo lėšų panaudojimą ketvirčio, pusmečio ir metų ataskaitoms sudaryti;
  • vykdo programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, panaudojimo einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę;
  • pagal kompetenciją teikia informaciją rengiant valstybinės ir vietinės reikšmės kelius valdančių institucijų (Kelių direkcijos ir savivaldybių) bendradarbiavimo sutartis dėl vietinės ir valstybinės reikšmės kelių bendrų plėtros projektų įgyvendinimo;
  • kaupia informaciją apie Kelių direkcijos metiniuose ir strateginiuose veiklos planuose nustatytų tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų plėtojant vietinės reikšmės kelius (gatves) įgyvendinimą;
  • kontroliuoja vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse atliekamų darbų, finansuojamų programos finansavimo lėšomis, vykdymą, prižiūri, ar savivaldybės, kitos institucijos ir įstaigos programos finansavimo lėšas naudoja pagal paskirtį, kaip organizuota programos finansavimo lėšomis finansuojamų statinių projekto vykdymo ir statybos techninė priežiūra;
  • atlieka programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, ir vietinės reikšmės kelių ir gatvių tikslinio finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį priežiūrą (kontrolę), darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose;
  • atlieka (pasirinktinai) vietinės reikšmės kelių (gatvių) objektuose, finansuojamuose programos finansavimo lėšomis, atliktų darbų kokybės kontrolinius patikrinimus ir kontroliuoja, kad savivaldybės, kitos institucijos ir įstaigos pagal pateiktus kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatus taikytų poveikio priemones tiekėjams;
  • kaupia, sistemina, apibendrina informaciją apie nustatytus pažeidimus dėl programos finansavimo lėšų panaudojimo, rengia išvadas ir teikia pasiūlymus dėl trūkumų pašalinimo;
  • rengia ataskaitas, suvestines, analizę, susijusias su programos finansavimo lėšų poreikiu finansuojant vietinės reikšmės kelius ir gatves;
  • dalyvauja nustatyta tvarka sudarytų statybos užbaigimo komisijų dėl programos finansavimo lėšomis finansuotų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų statybos užbaigimo darbe;
  • dalyvauja programos finansavimo lėšomis finansuotų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų, kuriems galioja garantinis terminas, statinių apžiūrų komisijų darbe;
  • formuoja su pavestų funkcijų atlikimu susijusias bylas, tvarko ir saugo jas nustatyta tvarka;
  • dokumentų valdymo sistemoje registruoja savivaldybių, kitų institucijų ir įstaigų pasirašytas finansavimo sutartis dėl programos finansavimo lėšų panaudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms finansuoti, ataskaitas apie programos finansavimo lėšų panaudojimą;
  • atlieka finansavimo sutarčių su savivaldybėmis, kitomis institucijomis ir įmonėmis patikrinimus dėl programos finansavimo lėšų panaudojimo;
  • nagrinėja savivaldybių, kitų institucijų ir įstaigų, piliečių raštus, skundus, prašymus, susijusius su vietinės reikšmės kelių (gatvių) būkle, finansavimu programos lėšomis, ir rengia atsakymų į juos projektus;
  • rengia skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų viešųjų darbų ir paslaugų pirkimų dokumentus;
  • rengia Kelių direkcijos direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių skyriaus veiklą, projektus;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-22