Specialusis įpareigojimas

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) vykdo valstybės specialųjį įpareigojimą: valdyti valstybinės reikšmės kelius bei organizuoti ir koordinuoti saugių eismo sąlygų užtikrinimą, įgyvendinant eismo saugumo priemones valstybinės reikšmės keliuose.

Kelių direkcija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įmonė, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Steigėjas).

Kelių direkcija specialųjį įpareigojimą vykdo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., įvykus esminiam įvykiui – Kelių direkcijos teisinė veiklos forma įstatymų nustatyta tvarka buvo pakeista iš biudžetinės įstaigos į valstybės įmonės.

Vykdydama specialųjį įpareigojimą, Kelių direkcija įgyvendina savo misiją – kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai, išmanų susisiekimą Lietuvos keliais.

Kelių direkcija vykdo valstybės pavestą specialųjį įpareigojimą ir šio įpareigojimo finansavimas vykdomas vadovaujantis šiais teisės aktais:

  • Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 3 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis;
  • Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 11 dalies nuostatomis;
  • Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros finansavimo įstatymo nuostatomis;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo 36 punkto nuostatomis;
  • Steigėjo 2020 m. spalio 1 d. Lūkesčių rašte įtvirtintomis nuostatomis;
  • Kelių direkcijos ir Steigėjo pasirašyta Valstybės asignavimų naudojimo specialiajam įpareigojimui vykdyti sutartimi.

Kelių direkcijos paskirtis – valdyti valstybinės reikšmės kelius bei organizuoti ir koordinuoti saugių eismo sąlygų užtikrinimą, įgyvendinant eismo saugumo priemones valstybinės reikšmės keliuose. Ši Kelių direkcijos paskirtis įteisinta įmonės įstatuose, patvirtintuose susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476.

Kelių direkcijos veiklos sritys, atitinkančios valstybės interesą, yra orientuotos į valstybinės reikšmės automobilių kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą, užtikrinant sklandų krovinių ir keleivių judumą, skatinant transporto sistemos darnumą, didinant eismo saugą ir kelių saugumą.

Kelių direkcijos pagrindiniai tikslai, atitinkantys valstybės interesą, yra šie:

  • Užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu tvirtinamoje Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje numatytos lėšos būtų efektyviai panaudotos valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir prižiūrėti;
  • Vykdyti Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir kituose teisės aktuose Kelių direkcijai nustatytas funkcijas;
  • Tenkinant viešuosius interesus, vykdyti komercinę veiklą transporto infrastruktūros srityje.

Kelių direkcija savo veiklą vysto kryptimis, kurios atitinka Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų įstatymo nuostatas, Valstybinės saugaus eismo gerinimo programos ,,Vizija – nulis“, Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos ir kitų Lietuvos Respublikos strateginių dokumentų uždavinius.

Kelių direkcija, įgyvendindama specialųjį įpareigojimą, patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelius, kurie yra valstybės nacionaliniam saugumui svarbus objektas.

Kelių direkcija įgyvendina priemones siekdama, kad gyventojai gautų kuo kokybiškesnes viešąsias paslaugas, kad jos būtų teikiamos greitai, skaidriai ir efektyviai. Saugaus susisiekimo užtikrinimas, išsaugant kelių tinklo būklę ir nebloginant eksploatacinių savybių, išlieka viena iš prioritetinių KPPP įgyvendinimo, vykdomo Kelių direkcijos, sričių.

Kelių direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei susisiekimo ministro įsakymais, taip pat vykdo KPPP finansavimo lėšų paskirstymą vietinės reikšmės kelių valdytojams (įskaitant savivaldybes), paskirstytų lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolę ir darbų kokybės kontrolės priežiūrą kelių objektuose, įskaitant akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ vykdomų kelių priežiūros darbų kokybės kontrolę.

Specialiojo įpareigojimo vykdymo sąnaudos Kelių direkcijai kompensuojamos vadovaujantis Steigėjo ir Kelių direkcijos sutartimi, kurioje nustatyta, kad specialiojo įpareigojimo kompensavimas vykdomas neviršijant tam tikslui skirto KPPP finansavimo lėšų naudojimo einamųjų metų sąmatoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo einamųjų metų sąmatoje patvirtinimo.

Specialiojo įpareigojimo vykdymas atspindimas Kelių direkcijos veiklos ataskaitose, skelbiamose Kelių direkcijos  tinklalapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-08