Asmens duomenų apsauga

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vyriausiasis patarėjas Denis Selčinskis yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnu.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną raštu adresu J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, el. paštu dap@lakd.lt ar telefonu (8 5) 232 9603.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-25