Vinječių keitimas

Svarbi informacija

Elektroninių vinječių koregavimas ir perkėlimas kitai transporto priemonei

Koreguoti, perkelti ar susigrąžinti lėšas už elektroninę vinjetę galima žemiau išvardytais atvejais, pateikiant prašymą ir kitus reikiamus dokumentus (viską viename laiške) elektroniniu paštu, adresu [email protected].

14.* Elektroninės vinjetės (dienos, savaitės, mėnesio ir metų) gali būti koreguojamos:

14.1. pakeitus transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklą, koreguojamas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris;

14.2. suklydus įvedant transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ar registracijos valstybę, koreguojamas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris ar registracijos valstybė, šiuo atveju:

14.2.1. elektroninė vinjetė gali būti keičiama tik vieną kartą visą jos galiojimo laikotarpį;

14.2.2. klaidingi elektroninės vinjetės duomenys keičiami atgaline data;

14.3. įsigijus pigesnę, ne tos kategorijos ar ne tą taršos klasę atitinkančią elektroninę vinjetę, koreguojamas vinjetės variantas, kai kelių naudotojas perveda trūkstamą sumą į Kelių direkcijos sąskaitą Nr. LT38 7300 0100 0169 8133.

15. Elektroninės vinjetės (savaitės, mėnesio ir metų) gali būti perkeltos kitoms transporto priemonėms:

15.1. kai transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, sugenda ar yra sugadinama eismo įvykio metu, stichinių nelaimių, gaisro atveju ir nebus pataisyta vinjetės galiojimo laikotarpiu;

15.2. dėl transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, vagystės;

15.3. pardavus transporto priemonę, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė.

16. Norėdami koreguoti elektroninę vinjetę ar perkelti ją kitai transporto priemonei, kelių naudotojai Kelių direkcijai el. paštu [email protected] privalo pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

16.1. 14.1 papunktyje numatytu atveju:

16.1.1. dokumento, liudijančio apie valstybinio registracijos numerio ženklo praradimą ar pakeitimą kopiją;

16.1.2. transporto priemonės naujo registracijos liudijimo kopiją;

16.1.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.2. 14.2 papunktyje numatytu atveju:

16.2.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.2.2. transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

16.3. 14.3 papunktyje numatytu atveju:

16.3.1. pavedimo kopiją su mokėjimo paskirtyje nurodytu valstybiniu transporto priemonės registracijos numeriu;

16.3.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

16.3.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.4. 15.1 papunktyje numatytu atveju:

16.4.1. dokumentų, įrodančių, kad transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, yra sugedusi ar sugadinta eismo įvykio, stichinės nelaimės ar gaisro atveju, kopijas;

16.4.2. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

16.4.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.5. 15.2 papunktyje numatytu atveju:

16.5.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.5.2. dokumentą iš draudimo bendrovės ar policijos apie atliktą įvykio, kuriame nukentėjo transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, tyrimą;

16.5.3. transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

16.5.4. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

16.6. 15.3. papunktyje numatytu atveju:

16.6.1. transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutarties kopiją;

16.6.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

16.6.3. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

16.6.4. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją.

17. Pakoreguotų ar perkeltų kitai transporto priemonei elektroninių vinječių galiojimo laikas nepratęsiamas.

18. Elektroninės vinjetės, koreguojamos ar perkeliamos kitai transporto priemonei jų galiojimo laikotarpiu.

19. Jeigu kelių naudotojas per klaidą įsigyja elektroninę vinjetę transporto priemonei, kuriai kelių naudotojo mokestis jau yra sumokėtas, antrosios ir visų vėliau įsigytų vinječių įsigaliojimo laikas gali būti koreguojamas į kelių naudotojo prašyme nurodytą laiką.

20. 19 punkte nurodytu atveju kelių naudotojai Kelių direkcijai el. paštu [email protected] privalo pateikti prašymą su nurodytu tiksliu laiku (data ir valanda), kada turi įsigalioti sudubliuota elektroninė vinjetė ir šiuos dokumentus:

20.1. elektroninių vinječių įsigijimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

20.2. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

21. Abu elektroninės vinjetės duomenys: įsigaliojimo laikas ir valstybinis transporto priemonės registracijos numeris, gali būti keičiami tik elektroninei vinjetei neįsigaliojus.

22. Elektroninės vinjetės koreguojamos ir perkeliamos kitai transporto priemonei nemokamai per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. Kelių direkcijos atsakingas darbuotojas, išnagrinėjęs kreipimąsi dėl elektroninės vinjetės koregavimo, perkėlimo kitai transporto priemonei ar varianto pakeitimo bei gautus dokumentus, apie sprendimą informuoja kelių naudotoją nurodytu el. paštu.

Lėšų sugrąžinimas

23. Sumokėto kelių naudotojo mokesčio dalis gali būti grąžinta tik už metines elektronines vinjetes, kai transporto priemonė yra išregistruota iš šalies transporto priemonių registro (pardavus, patekus į eismo įvykį, nepataisomai sugadinus ar dėl kitų priežasčių).

24. Vadovaudamiesi Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 11, 12 ir 13 punktais naudotojo mokesčio grąžintiną sumą transporto priemonės valdytojo prašymu apskaičiuoja ir permokėtą naudotojo mokestį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų transporto priemonės valdytojui grąžina Kelių direkcija.

25. 23 punkte nurodytu atveju, transporto priemonės valdytojas Kelių direkcijai el. paštu [email protected] pateikia prašymą grąžinti likusią nepanaudotą naudotojo mokesčio dalį su rekvizitais ir sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu ir šiuos dokumentus:

25.1. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

25.2. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

25.3. dokumentą, patvirtinantį transporto priemonės išregistravimo iš šalies kelių transporto priemonių registro faktą.

26. Kai sumokėtas naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama tos kategorijos transporto priemonei, arba didesnis, naudotojo mokestis laikomas sumokėtu ir kompensavimas šiuo atveju nenumatomas.

27. Elektroninė vinjetė gali būti koreguojama ar anuliuojama, atsiimant visą elektroninės vinjetės vertės sumą, fizinėse platinimo vietose nepraėjus 1 valandai nuo elektroninės vinjetės įsigijimo laiko. Šis koregavimas gali būti atliekamas tik toje fizinėje elektroninės vinjetės įsigijimo vietoje, kur ji buvo įsigyta.

*numeravimas atitinka Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-176, numeravimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08