Vinječių keitimas

Svarbi informacija

Elektroninių vinječių koregavimas, keitimas ir lėšų grąžinimas

Koreguoti, keisti ar susigrąžinti lėšas už elektroninę vinjetę galima žemiau išvardintais atvejais, pateikiant prašymą ir kitus reikiamus dokumentus (viską viename laiške) elektroniniais adresais lakd@lakd.lt ir info@keliumokestis.lt.

1. Elektroninės vinjetės gali būti koreguojamos:

1.1. pakeitus transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklą;

1.2. kai transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, sugadinama nepataisomai eismo įvykio metu, stichinių nelaimių, gaisro atveju;

1.3. suklydus įvedant transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ir (arba) transporto priemonės kategoriją ir (arba) emisijos klasę;

1.4. dėl transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, vagystės;

1.5. pardavus transporto priemonę, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė.

2. Norėdami pakoreguoti elektroninę vinjetę, kelių naudotojai Kelių direkcijai el. paštu privalo pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

2.1. Jei vinjetė koreguojama 1.1 papunktyje numatytu atveju:

2.1.1. dokumentą, liudijantį apie valstybinio registracijos numerio ženklo praradimą ar pakeitimą;

2.1.2. transporto priemonės naujo registracijos liudijimo kopiją;

2.1.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.2. Jei vinjetė koreguojama 1.2 papunktyje numatytu atveju:

2.2.1. dokumentų, įrodančių, kad transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, sugadinta nepataisomai eismo įvykio, stichinės nelaimės ar gaisro atveju, kopijas;

2.2.2. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

2.2.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. Jei vinjetė koreguojama 1.3 papunktyje numatytu atveju:

2.3.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3.2. transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

2.4. Jei vinjetė koreguojama 1.4 papunktyje numatytu atveju:

2.4.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4.2. dokumentą iš draudimo bendrovės ar policijos apie atliktą įvykio, kuriame nukentėjo transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, tyrimą;

2.4.3. transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

2.4.4. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

2.5. Jei vinjetė koreguojama 1.5 papunktyje numatytu atveju:

2.5.1. transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutarties kopiją;

2.5.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

2.5.3. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

2.5.4. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Koreguojant vinjetę 1.3 papunktyje nurodytu atveju elektroninė vinjetė gali būti keičiama tik vieną kartą visą jos galiojimo laikotarpį.

4. Koreguojant vinjetę 1.3 papunktyje nurodytu atveju pakeistos elektroninės vinjetės galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai negrąžinami.

5. Koreguojant vinjetę 1.3 papunktyje nurodytu atveju klaidingi elektroninės vinjetės duomenys keičiami atgaline data.

6. Dienos elektroninės vinjetės gali būti keičiamos tik 1.3 papunktyje nurodytu atveju.

7. Elektroninės vinjetės, išskyrus dienos elektronines vinjetes, keičiamos jų galiojimo laikotarpiu. Pakeistos elektroninės vinjetės galiojimo laikas yra toks pat. Elektroninės vinjetės keičiamos nemokamai per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo.

8. Kai transporto priemonė išregistruojama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro, transporto priemonės valdytojui gali būti grąžinta dalis kelių naudotojo mokesčio, sumokėto už metines elektronines vinjetes. Grąžintiną sumą transporto priemonės valdytojo prašymu apskaičiuoja ir permokėtą naudotojo mokestį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų transporto priemonės valdytojui grąžina Kelių direkcija.

9. Kai transporto priemonė išregistruojama iš šalies transporto priemonių registro, transporto priemonės valdytojas Kelių direkcijai pateikia prašymą grąžinti permokėtą naudotojo mokesčio dalį su rekvizitais ir sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu ir šiuos dokumentus:

9.1. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

9.2. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

9.3. dokumentą, patvirtinantį transporto priemonės išregistravimo iš šalies kelių transporto priemonių registro faktą.

10. Transporto priemonės valdytojas, įsigijęs pigesnę ne tos kategorijos ar ne tą taršos klasę atitinkančią elektroninę vinjetę, gali pateikti prašymą el. paštu Kelių direkcijai dėl galimybės pakeisti elektroninės vinjetės rūšį, padengus kainų skirtumą. Šiuo atveju kelių naudotojas perveda reikalingą sumą į Kelių direkcijos nurodytą sąskaitą ir pateikia prašymą ir šiuos dokumentus:

10.1. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

10.2. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

10.3. pavedimo kopiją su mokėjimo paskirtyje nurodomu valstybiniu transporto priemonės registracijos numeriu.

11. Kelių direkcijos atsakingas darbuotojas, išnagrinėjęs kreipimąsi dėl elektroninės vinjetės rūšies pakeitimo, per 3 darbo dienas pakoreguoja elektroninės vinjetės rūšį ir informuoja kelių naudotoją nurodytu el. paštu.

12. Kai sumokėtas naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama tos kategorijos transporto priemonei, arba didesnis, naudotojo mokestis laikomas sumokėtu ir kompensavimas šiuo atveju nenumatomas.

13. Kelių naudotojui tai pačiai transporto priemonei įsigijus daugiau nei vieną tos pačios rūšies ir laikotarpio elektroninę vinjetę, kai kelių naudotojas kreipiasi į Kelių direkciją ne vėliau nei po 24 valandų, viena iš elektroninių vinječių gali būti perkelta kitam laikotarpiui.

14. Elektroninė vinjetė gali būti koreguojama ar anuliuojama, atsiimant visą elektroninės vinjetės vertės sumą, fizinėse platinimo vietose nepraėjus 1 valandai nuo elektroninės vinjetės įsigijimo laiko. Šis koregavimas gali būti atliekamas tik toje fizinėje elektroninės vinjetės įsigijimo vietoje, kur ji buvo įsigyta.

15. Neįsigaliojus elektroninei vinjetei, gali būti keičiamas jos galiojimo laikas ir valstybinis transporto priemonės registracijos numeris.

Norint keisti popierinę vinjetę ir kreipiantis ne paštu, prieš atvykstant į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos prašome iš anksto registruotis tel.: (8 5)  232 9740, (8 5) 232 9697, (8 5) 232 9721.

Popierinės vinjetės gali būti keičiamos šiais atvejais:

1. Suskilus ar išdužus transporto priemonės stiklui, ant kurio priklijuota vinjetės pagrindinė dalis.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) vinjetės kontrolinį kuponą;

2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

2. Jeigu transporto priemonė eismo įvykio metu ar kilus gaisrui sugadinama nepataisomai, taip pat sugedus transporto priemonei, kai jos remontas ekonomiškai netikslingas.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo sunaikintas gaisro metu;

2) valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie transporto priemonės išregistravimą iš Kelių transporto priemonių registro duomenų bazės;

3) įmonės, kuri turi teisę verstis utilizavimo veikla, pažymą apie priimtą utilizuoti transporto priemonę;

4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

3. Praradus vinjetės kontrolinį kuponą.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) vinjetės pagrindinę dalį, kad būtų matomi bent 3 skaičiai iš 7 skaičių serijos bei raidė;

2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

4. Dėl transporto priemonės vagystės.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu;

2) dokumentą iš policijos ar draudimo bendrovės apie atliktą įvykio tyrimą;

3) transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

5. Suklydus įrašant į vinjetę ir (ar) vinjetės kontrolinį kuponą transporto priemonės valstybinį registracijos numerį.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) vinjetę;

2) transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

6. Pardavus transporto priemonę.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutartį;

2) vinjetės kontrolinį kuponą;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

Kelių naudotojai prašymą ir reikiamus dokumentus Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl vinjetės keitimo esant 5 punkte nurodytam atvejui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vinjetės įsigijimo dienos. Keisti pateikiama vinjetė privalo būti originali, t. y. vinjetės kontrolinis kuponas negali būti atskirtas (atplėštas) nuo vinjetės pagrindinės dalies, vinjetė atklijuota nuo pagrindo, kitaip techniškai pažeista (išskyrus galiojimo datos pažymėjimą). Taip pat pateikiamoje keisti vinjetėje transporto priemonės valstybinis numeris negali būti taisytas ir (ar) įrašytas daugiau kaip vieną kartą.

Vinjetė keičiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vinjetės galiojimo laikotarpiu. Pakeistoje vinjetėje išlieka tas pats jos galiojimo laikas. 1 ir 3 punktuose numatytais atvejais pakeista vinjetė išduodama tai pačiai transporto priemonei, o 2, 4, 5 ir 6 punktuose numatytais atvejais – kitai, bet tos pačios kategorijos transporto priemonei. Jeigu prie prašymo pakeisti metų vinjetę nepateikiamas vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra ar pan., arba jeigu iš pateiktų dokumentų negalima nustatyti tikslios vinjetės pirkimo datos, naujai išduodamos vinjetės galiojimo pradžia žymima nuo mėnesio, pažymėto kontroliniame kupone, pirmosios dienos. Keičiant vinjetę papildomai mokesčio mokėti nereikia.

Keičiant transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklus, popierinė vinjetė tebegalioja, nors ant jos pažymėtas senasis valstybinis registracijos numeris. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad vinjetėje įrašytas valstybinis registracijos numeris priklausė tai pačiai transporto priemonei.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-12