Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0004 „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2018 m. liepos 5 d. pasirašė projekto Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0004 „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ sutartį. Šioje sutartyje numatyta projekto finansavimui skirti iki 4 678 993,29 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

Projekto partneriai – Plungės rajono savivaldybės administracija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Projekto tikslas – Panaikinti vieno lygio automobilių kelio ar pėsčiųjų tako susikirtimą su geležinkelio keliu. Projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos ir ES fondų investicijų veiksmų programos tikslus ir uždavinius.

Plungės miesto Dariaus ir Girėno gatvėje, sutampančioje su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai, iki projekto įgyvendinimo buvusi vieno lygio geležinkelio pervaža kėlė šias pagrindines problemas: prie nuolat uždaromos geležinkelio pervažos susidarydavo automobilių spūstys; dėl vieno lygio sankirtos su geležinkeliu nebuvo užtikrinamas eismo saugumas; nuolat uždaryta geležinkelio pervaža dalijo miestą į dvi dalis, ir tai stabdė už geležinkelio esančios teritorijos vystymąsi.

Įgyvendinant projektą Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“, bus atliekami šie pagrindiniai darbai:

  • rekonstruojamos Dariaus ir Girėno ir Stoties gatvių atkarpos pagal B2 kategorijos reikalavimus – važiuojamosios dalies plotis 7,0 m ir 10,5 m (eismo juostų skaičius 2 ir 3, po 3,5 m pločio), dangos konstrukcijos klasė – III;
  • rekonstruojama Žemaitės gatvės atkarpa pagal D kategorijos reikalavimus – važiuojamosios dalies plotis 7,0 m (2 eismo juostos po 3,0 m), dangos konstrukcijos klasė – V;
  • privažiavimo kelio dangos konstrukcijos klasė – VI;
  • statomas tunelis po geležinkeliu ir prieigos iki tunelio – atraminės sienos. Pagrindinės laikančiosios konstrukcijos – gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, gelžbetoninės monolitinės tunelio sienos ir perdangos;
  • įrengiama atraminė sienutė, pėsčiųjų takas, šaligatviai, vandens nuvedimo latakai, 5 asfalto ir 4 trinkelių dangos nuovažos į sklypus ir kitas teritorijas; dangos ženklinimu autobusų stoties teritorijoje formuojama 42 vietų lengvųjų automobilių ir 8 autobusų stovėjimo aikštelė;
  • inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir įrengimas: lauko vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija; telekomunikacijų, ryšių įrenginių iškėlimas, elektros linijų ruožų ir įrenginių, patenkančių į rekonstrukcijos zonas ir trukdančių vykdyti rekonstravimo darbus, perkėlimas ar pakeitimas kabelių linijomis, naujos nuotekų siurblinės prijungimas prie elektros tinklų; tunelio apšvietimo tinklų įrengimas; šviesoforų įrenginių, Dariaus ir Girėno, Stoties, Žemaitės gatvių apšvietimo rekonstrukcija.

Įgyvendinus projektą, bus panaikintas vieno lygio automobilių kelio susikirtimas su geležinkelio keliu ir sukurtas naujas kelių infrastruktūros objektas – transporto mazgas su tuneliniu viaduku po geležinkeliu Plungės mieste, padidės eismo sauga ir saugumas vietiniams gyventojams ir miesto svečiams.

Socialinis-ekonominis projekto vertinimas atliktas vadovaujantis Europos Komisijos rekomendacijomis. Vertinimo rezultatai rodo, kad projekto įgyvendinimas yra ekonomiškai naudingas visuomenei. Projekto ekonominės analizės rodikliai yra grynoji dabartinė vertė (EGDV), vidinė grąžos norma (EVGN) ir naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Projekto naudą sudaro laiko sutaupymai ir nelaimingų atsitikimų sumažėjimas.

EGDV parodo, kokia socialinė-ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. EGDV skirta pagrįsti būsimą investicijų naudą per visą ataskaitinį laikotarpį tikslinėms grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte. Jei EGDV < 0, investicijų projektu sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų išlaidų, todėl tokį projektą įgyvendinti nėra tikslinga. Jei EGDV > 0, projektu kuriama pridėtinė vertė visuomenei. Atitinkamai, socialiniu ekonominiu požiūriu investicijų projektas yra pagrįstas, jeigu jo EGDV yra teigiama. Projekte „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ apskaičiuota EGDV yra 1 774 tūkst. Eur. EGDV rodiklis yra teigiamas ir investicijos ekonominiu požiūriu yra pagrįstos.

EVGN – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pajamų srautai diskontuojami, apskaičiuota EVGN lyginama su socialine diskonto norma (SDN). Projekto atveju – SDN yra 5 proc., todėl apskaičiuota EVGN reikšmė turi būti didesnė už 5 proc. Projekte „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ apskaičiuota EVGN yra 7,16 proc. EVGN yra didesnė už 5 proc. ir investicijos ekonominiu požiūriu pagrįstos.

ENIS yra svarbiausias socialinės-ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. ENIS apskaičiuojamas padalijant investicijų projekto kuriamą ekonominę naudą iš ekonominių išlaidų. Viešųjų investicijų projektų ENIS visais atvejais privalo būti didesnis už 1. Projekte „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ apskaičiuotas ENIS lygus 1,352. ENIS yra didesnis už 1 ir investicijos ekonominiu požiūriu yra pagrįstos.

Projektas „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-508 priemonę ,,Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-28