• Valdyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidotas Balynas
  Valdybos narys
  Saulius Barauskas
  Valdybos narys
  Rūta Butautaitė-Pivoriūnienė
  Valdybos narė
  Rūta Jakubauskienė
  Valdybos narė
  Agnė Amelija Mikalonė
  Valdybos narė
 • Administracija
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Remigijus Lipkevičius
  Direktorius
  • Prevencijos ir rizikos valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Denis Selčinskis
   Alina Parnarauskienė
   Jolanta Norkevičienė
   Erika Ausėnienė
  • Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aušra Ramoškaitė
   Saulius Jansonas
   Evaldas Tamariūnas

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, įmones ir kitas organizacijas apie Kelių direkcijos veiklą ir vykdomus darbus;
   • kurti ir įgyvendinti Kelių direkcijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, organizuoti Kelių direkcijos veiklos viešinimą, stiprinti visuomenės pasitikėjimą Kelių direkcija ir jos vykdoma politika, didinti Kelių direkcijos veiklos skaidrumą ir viešumą, kurti teigiamą Kelių direkcijos įvaizdį;
   • organizuoti Kelių direkcijos vidinę komunikaciją;
   • organizuoti Kelių direkcijos vadovybės vizitus į užsienį ir susitikimus su užsienio valstybių delegacijomis, palaikyti ir plėtoti darbinius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybėmis susisiekimo srityje, vykdyti tarptautinių ir Lietuvoje vykstančių konferencijų organizavimą;
   • užtikrinti sklandų oficialių Kelių direkcijos vadovybės ar administracijos padalinių vadovų susitikimų su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis ir priėmimų organizavimą pagal tarnybinį protokolą Lietuvoje;
   • formuoti saugaus eismo švietėjiškos veiklos vykdymo pagrindines kryptis; vykdyti švietėjišką eismo saugos veiklą, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti švietėjiškų eismo saugos priemonių įgyvendinimą.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • rengia ir platina informaciją apie Kelių direkcijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams lietuvių ir (ar) užsienio kalbomis, siekia žiniasklaidos susidomėjimo aktualiomis temomis: inicijuoja interviu, publikacijas, teikia papildomą informaciją žiniasklaidai;
   • kaupia, analizuoja ir sistemina žiniasklaidoje pateiktą informaciją, susijusią su Kelių direkcijos veikla, pagal skyriaus kompetenciją teikia Kelių direkcijos vadovybei pasiūlymus dėl viešinimo priemonių;
   • bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais, rengia spaudos konferencijas, kitus žiniasklaidai skirtus renginius;
   • koordinuoja Kelių direkcijos profilius socialiniuose tinkluose, užtikrina operatyvų parengtos ir žiniasklaidai platinamos informacijos apie Kelių direkcijos veiklą paskelbimą;
   • organizuoja, fotografuoja ir filmuoja Kelių direkcijos veiklos viešinimo akcijas – vykdomus projektus, susitikimus su visuomenės atstovais, kitus renginius, organizuoja leidinių, vaizdo siužetų kūrimą, viešinimą;
   • organizuoja sociologinių tyrimų, susijusių su Kelių direkcijos veikla, atlikimą;
   • koordinuoja Kelių direkcijos bendradarbiavimą su ES institucijomis, užsienio šalių ambasadomis, tarptautinėmis kelininkų organizacijomis, kitomis organizacijomis su Kelių direkcijos veikla susijusiais klausimais, bendradarbiauja su organizacijomis, kurių narė yra Kelių direkcija (PIARC (Pasaulinė kelininkų asociacija), CEDR (Europos šalių kelių direkcijų vadovų konferencija) ir BRA (Baltijos šalių kelininkų asociacija), NVF (Šiaurės šalių kelininkų asociacija), TEM (Transeuropinis šiaurės-pietų magistralės projektas), kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie dalyvavimą tarptautinėse organizacijose ir teikia pasiūlymus Kelių direkcijos vadovybei dėl tarptautinio bendradarbiavimo;
   • tvarko organizacinius užsienio delegacijų priėmimo ir Kelių direkcijos darbuotojų kelionių į užsienį reikalus, koordinuoja ir kaupia Kelių direkcijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių užsienyje ataskaitas;
   • organizuoja vidinę komunikaciją Kelių direkcijoje, įgyvendina Kelių direkcijos kultūrinius ir proginius renginius Kelių direkcijos administracijos darbuotojams;
   • organizuoja visuomenės švietimą eismo saugos klausimais, vykdo eismo saugos švietėjiškos veiklos projektus ir akcijas, atsargų ir kitų materialinių vertybių, skirtų saugaus eismo švietėjiškoms programoms keliuose ir jų priemonėms įgyvendinti, priėmimą, apskaitą ir nurašymą;
   • teikia siūlymus dėl su skyriaus kompetencijos sritimi susijusių sąmatos straipsnių lėšų poreikio, rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą;
   • nustatyta tvarka inicijuoja ir rengia technines specifikacijas viešojo pirkimo konkursams, susijusiems Kelių direkcijos veiklos viešinimu, konferencijų organizavimu, įvaizdžio formavimu, saugaus eismo švietėjiškos veiklos vykdymu, taip pat kitų paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, pirkimu ir teikia paraiškas Viešųjų pirkimų skyriui; konsultuoja rengiamų techninių specifikacijų klausimais, rengia atsakymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos konkurso dalyviams;
   • kontroliuoja, kaip vykdomos skyriaus viešųjų pirkimų sutartys, po sutarčių sudarymo su tiekėjais, rangovais, įveda duomenis į Kelių direkcijos informacinę sistemą, priima ir tikrina subjektų, su kuriais sudarytos sutartys, pateiktus apmokėjimo už atliktus darbus arba suteiktas paslaugas dokumentus, tikrina juos ir perduoda Finansų ir apskaitos skyriui; įveda duomenis į Kelių direkcijos informacinę sistemą ir kontroliuoja apmokėjimą pagal KPPP sąmatos straipsnius;
   • įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, kaupia, apdoroja ir platina informaciją palaikydamas nuolatinius ryšius su visais Kelių direkcijos struktūriniais padaliniais; bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos atitinkamais administracijos padaliniais, koordinuoja veiklą per bendrus renginius, teikia informacinę paramą;
   • pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
  • Teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Martynas Puodžiukas
   Skyriaus vadovas
   Donata Dainienė
   Arvydas Abucevičius
   Gediminas Jonys
   Laura Kubiliūtė-Matelienė
   Izabelė Mačernienė
   Teisininkė
   Elvyra Stancikienė
   Justas Tilindis
   Teisininkas

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • užtikrinti Kelių direkcijos rengiamų teisės aktų projektų bei pasirašomų sutarčių teisėtumą ir atitiktį Europos Sąjungos teisės aktų, teisinės technikos, dokumentų ir teisės aktų rengimo reikalavimams;
   • užtikrinti Kelių direkcijos interesų atstovavimą teismuose, valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse;
   • užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugojimo, naudojimo, tvarkymo ir sunaikinimo procesą Kelių direkcijoje.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • savarankiškai arba kartu su Kelių direkcijos administracijos padaliniais rengia teisės aktų projektus, teisės požiūriu nagrinėja ir vertina kitų padalinių parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas, išvadas ir pasiūlymus;
   • pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
   • teikia pasiūlymus teisės aktų taikymo klausimais;
   • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su automobilių kelių klausimais, rengia pasiūlymus dėl šių teisės normų perkėlimo į nacionalinę teisę;
   • analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
   • pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, teikia siūlymus dėl jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
   • teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo pasitarimuose ir posėdžiuose;
   • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant rezoliucijų, sprendimų dėl Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas, projektus;
   • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ūkio subjektų veiklos priežiūrą Kelių direkcijos veiklos srityse;
   • vertina teisės aktų, kitų dokumentų projektus korupcijos prevencijos požiūriu, dalyvauja vykdant korupcijos prevenciją ir kontrolę Kelių direkcijos veikloje;
   • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmens duomenų saugojimo, naudojimo, tvarkymo ir sunaikinimo procesus Kelių direkcijoje;
   • Kelių direkcijos administracijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant bendrus su kitomis institucijomis teisės aktų projektus ir dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose šiais klausimais;
   • analizuoja ir vertina Kelių direkcijos administracijos padalinių parengtus sutarčių projektus, teikia pastabas bei pasiūlymus ir vizuoja sutartis;
   • konsultuoja Kelių direkcijos darbuotojus teisiniais klausimais;
   • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir rengia į juos atsakymų projektus;
   • rengia ieškinius, pareiškimus, skundus, atsiliepimus ir kitus teismo procesinius dokumentus;
   • nustatyta tvarka atstovauja Kelių direkcijai bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismuose, kitose valstybės institucijose;
   • tvirtina skyriaus teikiamų dokumentų kopijas;
   • dalyvauja konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir direktoriaus pavedimus.
  • Vidaus audito skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Tomas Valančius

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Kelių direkcijos vidaus auditą, kurio metu:

   • tirti ir vertinti Kelių direkcijos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
   • tirti ir vertinti Kelių direkcijos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;
   • teikti Kelių direkcijos vadovui rekomendacijas dėl Kelių direkcijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
   • konsultuoti Kelių direkcijos vadovą, Kelių direkcijos administracijos padalinių vadovus Kelių direkcijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

   Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   • vertina, kaip Kelių direkcija:
    • laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
    • įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;
    • vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
    • valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;
    • valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;
    • užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;
    • užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;
   • vertina Kelių direkcijos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;
   • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
   • rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Kelių direkcijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
   • atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;
   • rengia ir teikia konsultacijas Kelių direkcijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Kelių direkcijos vadovui, Kelių direkcijos administracijos padalinių vadovams;
   • rengia skyriaus veiklos planus ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą;
   • atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.
  • Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Bartnikienė
   Ramunė Karnišova-Baliūnienė
   Gintarė Teresevičienė

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • užtikrinti žmogiškųjų išteklių valdymo politikos, susietos su Kelių direkcijos strategija, įgyvendinimą;
   • užtikrinti tinkamą organizacinių, struktūrinių pokyčių įgyvendinimą, tobulinant Kelių direkcijos veiklą;
   • užtikrinti organizacijos kultūros puoselėjimą.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • diegia ir tobulina žmogiškųjų išteklių valdymo įrankius, nukreiptus į konkurencinio pranašumo kūrimą:
    • kompetencijų modelį, apimantį visus žmogiškųjų išteklių valdymo procesus Kelių direkcijoje;
    • atlygio politikos valdymo, lojalumo programas, suderintas su organizacijos strategija ir darbo kultūra;
    • veiklos valdymo (įskaitant veiklos vertinimo politiką) sistemas, užtikrinančias kryptingą darbuotojų ugdymą bei karjeros valdymą;
    • mokymų, adaptacijos programų (socializacijos procesų), mentorystės, talentų valdymo politikos formavimo, efektyvumo vertinimo programas;
   • atsižvelgdamas į Kelių direkcijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
   • kartu su kitais Kelių direkcijos administracijos padaliniais atlieka padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Kelių direkcijai nustatytus uždavinius;
   • padeda darbuotojams, įgyvendinti teisę į karjerą Kelių direkcijoje;
   • padeda direktoriui formuoti personalo sudėtį;
   • padeda padalinių vadovams vykdyti naujų darbuotojų ir grįžtančių po vaiko priežiūros atostogų adaptavimą ir integravimą Kelių direkcijoje, mentorystės programų pagalba;
   • padeda direktoriui formuoti Kelių direkcijos personalo mokymo prioritetus, sudaro personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
   • padeda direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
   • pagal kompetenciją kartu su kitais administracijos padaliniais padeda užtikrinti vidaus tvarkos taisyklių, profesinės etikos normų laikymąsi, teikia direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų gerinimo;
   • rengia pareigybių sąrašus, konsultuoja padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
   • koordinuoja Kelių direkcijos darbuotojų metinių užduočių ir veiklos rodiklių sudarymą, vertinimo dokumentų savalaikį pildymą;
   • atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo Kelių direkcijoje politikos įgyvendinimą;
   • prisideda prie Kelių direkcijos personalo įsitraukimo, kultūros tobulinimo, organizuoja darbo aplinkos vertinimą, atliekant tyrimus anketinės apklausos metodu, organizuoja vertybines sesijas;
   • organizuoja informacinių technologijų sprendimų įgyvendinimą personalo valdymo procesuose, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
   • atlieka Kelių direkcijos darbuotojų darbo laiko režimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą;
   • atlieka žmogiškųjų išteklių valdymo procesų efektyvumo vertinimą, nustato žmogiškųjų išteklių valdymo veiklos rodiklius, analizuoja jų siekiamas reikšmes;
   • organizuoja lygių galimybių politikos priemonių Kelių direkcijoje įgyvendinimą;
   • įgyvendina asmens duomenų apsaugos politiką personalo valdymo srityje;
   • inicijuoja ir organizuoja bendradarbiavimą su mokslo institucijomis žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;
   • atlieka darbuotojų nuotolinio darbo ir šeiminių įsipareigojimų politikų įgyvendinimą Kelių direkcijoje;
   • organizuoja studentų praktikos atlikimo procesus, atlieka grįžtamojo ryšio analizę, organizuoja „atvirų durų“ dienas moksleiviams ir studentams;
   • bendradarbiauja su Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro atsakingais darbuotojais, teikia informaciją personalo administravimo klausimais;
   • pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
   • bendradarbiauja su Kelių direkcijos Darbo taryba, įgyvendina informavimo ir konsultavimo procedūras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir direktoriaus pavedimus.
 • Finansų ir strateginio planavimo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Virgilijus Motiejūnas

  Departamento uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai departamento uždaviniai yra šie:

  • užtikrinti efektyvų visų Kelių direkcijos disponuojamų finansinių išteklių valdymą;
  • užtikrinti, kad Kelių direkcijos strateginio ir metinio veiklos planų bei valstybės investicijų programos projektai būtų parengti atsižvelgiant į Kelių direkcijos vadovybės nustatytus prioritetus bei vadovaujantis gerosios praktikos pavyzdžiais;
  • užtikrinti Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) sąmatos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, Strateginio ir metinio planų, Valstybės investicijų programos (toliau – VIP) rodiklių vykdymo stebėseną;
  • užtikrinti Europos Sąjungos bei kitos tarptautinės finansinės paramos valstybinės reikšmės kelių plėtrai, priežiūrai bei saugaus eismo priemonėms lėšų panaudojimo planavimą ir kontrolę;
  • užtikrinti efektyvų pinigų srauto iš visų finansavimo šaltinių, skirtų valstybinės reikšmės kelių plėtrai, priežiūrai, saugaus eismo priemonėms bei kitoms kelių srities veiklos grupėms (sritims) finansuoti, panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, taip pat užtikrinti išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

  Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • planuoja, organizuoja, koordinuoja, analizuoja ir kontroliuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo užtikrinimo priemonių finansavimą, valdo Kelių direkcijos disponuojamą pinigų srautą bei teikia siūlymus Kelių direkcijos vadovybei ir struktūrinių Kelių direkcijos padalinių vadovams dėl pinigų srauto efektyvaus panaudojimo Kelių direkcijai keliamiems tikslams pasiekti:
   • planuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo priemonių finansavimo išteklius, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimai, bei teikia siūlymus įstaigos Kelių direkcijos vadovybei dėl optimalaus finansavimo išteklių paskirstymo;
   • rengia KPPP finansavimo lėšų naudojimo metinės sąmatos projektą ir teikia Kelių direkcijos vadovybei bei Susisiekimo ministerijai, vykdo šių lėšų panaudojimo stebėseną, analizę ir atitikties planiniam lėšų paskirstymui kontrolę, teikia informaciją bei siūlymus Kelių direkcijos vadovybei dėl projektų finansavimo optimizavimo;
   • kaupia, analizuoja ir sistemina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos KPPP finansavimo lėšų metinės sąmatos vykdymo duomenis, vykdo nuolatinę KPPP sąmatos vykdymo kontrolę pagal veiklos grupes, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją bei rengia KPPP vykdymo ataskaitas Kelių direkcijos vadovybei ir institucijoms, teikia siūlymus dėl KPPP fondo efektyvesnio panaudojimo galimybių;
   • planuoja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimą kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo priemonėms įgyvendinti bei teikia siūlymus Kelių direkcijos vadovybei dėl projektų finansavimo struktūros;
   • analizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, skirtų kelių plėtrai ir saugaus eismo priemonėms, panaudojimą ir teikia finansinius duomenis bei dokumentus Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC);
   • rengia ir teikia Kelių direkcijos vadovybei siūlymus dėl Kelių direkcijos investicijų projektų finansavimo struktūros, rengia paraiškas CPVA ES finansinės paramos lėšoms gauti VIP projektų finansavimui, koordinuoja finansavimo sutarčių rengimą, administruoja finansavimo sutartis, parengia mokėjimų prašymus, kontroliuoja lėšų panaudojimą, rengia projektų finansavimo ir lėšų panaudojimo ataskaitas;
   • vykdo einamąją VIP projektų lėšų panaudojimo stebėseną ir analizę bei teikia siūlymus Kelių direkcijos vadovybei dėl finansavimo sąlygų pakeitimų;
  • vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Programos priemonių plano rodiklių, už kurių įvykdymą atsakinga Kelių direkcija, stebėseną ir analizę, rengia ir teikia periodines ataskaitas apie plano vykdymo eigą Kelių direkcijos vadovybei bei Susisiekimo ministerijai;
  • pagal Kelių direkcijai priskirtą kompetenciją rengia periodines bei vienkartines Kelių direkcijos ataskaitas valstybės institucijoms apie KPPP lėšų, ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų lėšų panaudojimą valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros, bei saugaus eismo užtikrinimo priemonių ir vietinės reikšmės kelių finansavimui;
  • administruoja planinius pinigų srauto duomenis „Kelių projektų“ programoje, vykdo faktinės situacijos stebėseną ir teikia informaciją apie nuokrypius bei siūlymus efektyviau panaudoti lėšas Kelių direkcijos vadovybei;
  • vykdo naujų finansavimo šaltinių paiešką ir teikia išvadas ir pasiūlymus Kelių direkcijos vadovybei dėl šių lėšų panaudojimo galimybių;
  • vykdo nuolatinę makroekonomikos, Lietuvos rinkos tendencijų, jų įtakos kelių  projektavimo ir statybos darbų kainoms stebėseną ir teikia informaciją bei rekomendacijas Kelių direkcijos struktūriniams padaliniams dėl darbų kainodaros ir investicinių projektų verčių nustatymo;
  • vykdo išankstinę, einamąją ir paskesnę Kelių direkcijos finansų kontrolę, analizuoja Kelių direkcijos finansinę būklę, sąmatų vykdymą ir užtikrina, kad apskaitomų išteklių valdymas, naudojimas ir disponavimas jais, sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims bei lėšų panaudojimas būtų vykdomi pagal patikimo finansų valdymo principus ir gerąją patirtį;
  • teikia lėšų naudojimo prognozes ir kitą informaciją, reikalingą apskaitai tvarkyti, NBFC;
  • tikrina Kelių direkcijos struktūrinių padalinių pateikiamų finansinių dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, ūkinių operacijų teisėtumą;
  • renka, vertina, sistemina ir teikia Kelių direkcijos vadovybei finansinę informaciją, reikalingą Kelių direkcijos vadovybės sprendimams priimti;
  • teikia pasiūlymus Kelių direkcijos vadovybei dėl finansų kontrolės ir apskaitos politikos tobulinimo;
  • pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir institucijų prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymų į juos projektus;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
  • Finansų ir apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irena Jurevičienė
   Svetlana Žalpienė
   Inga Abartytė
   Audronė Čeponienė
   Raisa Kirilova
   Finansų vadybininkė
   Arūnas Lukminas
   Margarita Nemanytė-Achremova
   Birutė Rankauskienė
   Finansų vadybininkė
   Julija Savickaja
   Gerda Zabarskienė
   Apskaitos koordinatorė

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Kelių priežiūros ir plėtros programos ir valstybės biudžeto išlaidų sąmatų lėšų naudojimo pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, valstybės funkcinę klasifikaciją bei valstybės investicijų programą išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
   • pagal kompetenciją užtikrinti, kad Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos lėšos būtų naudojamos laikantis valstybės investicijų programoje ir sąmatoje numatytų rodiklių, finansavimo intensyvumo ir lėšų panaudojimo pagal paskirtį kontrolę;
   • užtikrinti, kad Kelių direkcijos patikėjimo teise valdomo ir vykdant sąmatas sukurto turto valdymas, sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims, būtų vykdomi laikantis finansinio teisėtumo principų;
   • užtikrinti, kad visi ūkinius įvykius ir finansines operacijas pagrindžiantys dokumentai būtų tinkamai įforminti, finansiškai pagrįsti ir laiku pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • vykdo išankstinę ir pagal kompetenciją einamąją finansų kontrolę, užtikrindamas, kad apskaitomo Kelių direkcijos turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims, lėšų panaudojimas būtų vykdomi pagal patikimo finansų valdymo principus;
   • vizuoja sutartis ir kitus dokumentus bei įvertina jų vykdymo finansines galimybes;
   • kontroliuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą pagal biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnius;
   • kaupia, grupuoja ir sistemina Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų metinės sąmatos vykdymo finansinius duomenis;
   • kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų metinės sąmatos straipsnius ir teikia informaciją Kelių direkcijos vadovybei, kitoms suinteresuotoms šalims;
   • teikia biudžeto išlaidų prognozių informaciją NBFC;
   • kontroliuoja Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimą pagal biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnius, tikrina ir teikia tinkamai parengtus finansinius duomenis bei dokumentus NBFC;
   • analizuoja Kelių direkcijos finansinę būklę, sąmatų vykdymo duomenis ir teikia pasiūlymus dėl racionalesnio lėšų panaudojimo;
   • atlieka Kelių direkcijos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų bei kitų ataskaitų vertinamąją analizę;
   • tikrina pateikiamų finansinių dokumentų įforminimą, ūkinės operacijos ar įvykio teisėtumą, teikia informaciją reikalingą apskaitai tvarkyti;
   • renka, įvertina, sistemina ir teikia Kelių direkcijos vadovybei finansinę informaciją, reikalingą Kelių direkcijos finansams valdyti;
   • kontroliuoja, kad NBFC tvarkoma apskaita atitiktų Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės nuostatus;
   • teikia pasiūlymus tobulinant apskaitos politiką ir finansų kontrolės taisykles;
   • dalyvauja Kelių direkcijos ir kitų įstaigų sudarytose darbo grupėse, veiklos aptarimuose;
   • išrašo sąskaitas faktūras, pažymas, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
   • vykdo kitus Kelių direkcijos direktoriaus ir departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus kompetencija bei nuostatuose numatytų funkcijų vykdymu.
  • Strateginio planavimo ir stebėsenos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Alma Vaitkunskienė
   Eglė Stakeliūnienė
   Duomenų analizės vadovė
   Alina Goberytė
   Projekto vadovė
   Asta Petrašiūnienė
   Projekto vadovė
   Rima Brigmanienė
   Vilija Pankevičienė
   Vyriausioji finansų planuotoja
   Gražina Stukienė
   Eglė Venckienė
   Finansų planuotoja
   Rūta Akelaitienė
   Finansų analitikė
   Dalia Ragaišienė
   Finansų analitikė
   Ramunė Simsonienė

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • užtikrinti efektyvų finansavimo išteklių valdymą ir optimalų bei tikslingą pinigų srauto iš visų finansavimo šaltinių panaudojimą valstybinių kelių plėtrai ir priežiūrai bei saugaus eismo priemonėms ir su šiomis sritimis susijusioms veikloms;
   • užtikrinti efektyvų strateginio, metinio veiklos planų ir programų parengimą vadovaujantis LR teisės aktais, Kelių direkcijos vidaus teisės aktais ir geriausios praktikos pavyzdžiais, koordinuojant planavimo procesą ir bendradarbiaujant su kitais Kelių direkcijos struktūriniais padaliniais pagal priskirtą kompetenciją;
   • užtikrinti veiksmingą Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP), Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, Strateginio ir metinio planų bei kitų planų ir programų finansinių ir kiekybinių tikslų bei rodiklių vykdymo stebėseną;
   • Vyriausybės investicijų programos (toliau – VIP) projektų įgyvendinimą, planuojant ir organizuojant šių projektų optimaliai struktūrizuotą finansavimą KPPP ir ES lėšomis.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • pagal kompetenciją planuoja, organizuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo užtikrinimo priemonių finansavimą, stebi ir vertina pinigų srauto pokyčius ir teikia siūlymus Vadovybei bei struktūrinių Kelių direkcijos padalinių vadovams dėl pinigų srauto valdymo optimizavimo:
    • planuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo užtikrinimo finansavimo išteklius, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimai, bei teikia siūlymus dėl projektų finansavimo apimčių ir optimalaus finansavimo išteklių paskirstymo įstaigos Vadovybei ir Susisiekimo ministerijai;
    • planuoja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų poreikį kelių plėtrai ir teikia siūlymus Vadovybei ir Susisiekimo ministerijai;
    • vykdo naujų finansavimo šaltinių paiešką ir teikia siūlymus bei duomenis šiais klausimais Vadovybei ir Susisiekimo ministerijai;
    • organizuoja ir koordinuoja projektų finansavimą;
    • kartu su Finansų ir apskaitos skyriaus atsakingais darbuotojais kontroliuoja einamąjį KPPP finansavimo lėšų bei iš kitų šaltinių gautų finansavimo lėšų panaudojimą investicijų projektų finansavimui ir teikia informaciją bei siūlymus Vadovybei dėl projektų finansavimo optimizavimo;
    • rengia KPPP finansavimo lėšų naudojimo metinės sąmatos projektą ir teikia Vadovybei bei Susisiekimo ministerijai, taip pat vykdo šių lėšų panaudojimo stebėseną, atitikimo planiniam lėšų paskirstymui kontrolę;
   • vykdo sisteminę makroekonomikos ir Lietuvos rinkos tendencijų stebėseną, atlieka veiksnių, įtakojančių lėšų poreikį ir projektų kainas analizę ir šios stebėsenos bei analizės duomenų pagrindu rengia strateginį (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių Strateginio veiklos plano dalies (Kelių direkcijos įgyvendinamų programų)) ir metinį Kelių direkcijos veiklos planą ir, esant svarbiems pokyčiams, inicijuoja šių planų pakeitimą ir papildymą bei teikia juos įstaigos Vadovybei;
   • vykdo sisteminę KPPP sąmatos vykdymo kontrolę pagal veiklos grupes, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją ir kt. kriterijus, rengia standartizuotas privalomas ataskaitas institucijoms bei operatyvines ataskaitas vadovybei apie valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo užtikrinimo priemonių finansavimo panaudojimą pagal veiklos grupes, Kelių direkcijos sutartinių įsipareigojimų vykdymą bei teikia siūlymus dėl efektyvesnio finansinių išteklių panaudojimo;
   • rengia periodines bei vienkartines Kelių direkcijos ataskaitas valstybės institucijoms apie KPPP lėšų ir ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos bei kitų lėšų panaudojimą valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo užtikrinimo priemonių finansavimui bei vietinės reikšmės kelių finansavimui tiek, kiek tai priskirta Įstaigos kompetencijai;
   • vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Programos priemonių plano rodiklių, už kurių įvykdymą atsakinga Kelių direkcija, pasiekimo stebėseną ir rengia periodines ataskaitas Susisiekimo ministerijai apie pasiekimų eigą;
   • vykdo kelių priežiūros ir plėtros bei saugaus eismo užtikrinimo priemonių darbų rinkos kainų ir kainodaros stebėseną pagal objektus ir regionus, kaupia, sistemina analizės duomenis bei teikia siūlymus Kelių direkcijos padaliniams ir vadovybei dėl projektų kainos ir kainodaros;
   • rengia ir teikia Kelių direkcijos vadovybei VIP numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo Kelių direkcijos investicijų projektams siūlymus (projektą), taip pat teikia siūlymus dėl optimalios projektų finansavimo struktūros ir VIP finansavimo pakeitimų;
   • rengia VIP projektų finansavimo planą, koordinuoja ir atlieka reikalingus finansavimo plano pakeitimus plano įgyvendinimo eigoje bei teikia juos vadovybei ir Susisiekimo ministerijai, rengia paraiškas ES lėšoms gauti, koordinuoja finansavimo sutarčių parengimą, parengia mokėjimų prašymus, kontroliuoja lėšų panaudojimo tikslingumą ir rengia projektų finansavimo ir lėšų panaudojimo ataskaitas;
   • vykdo einamąją VIP projektų lėšų panaudojimo stebėseną ir teikia siūlymus dėl finansavimo pakeitimų;
   • suveda į programą „Kelių projektai“ rangos ir paslaugų sutarčių pagrindinius finansinius duomenis, taip pat sutartyse numatytus darbų aktavimo planus bei pinigų srautų prognozes, vykdo faktinės situacijos atitikimo planuotai stebėseną ir, nustatęs faktinių duomenų neatitikimą planuotiems, teikia operatyvią informaciją ir siūlymus Kelių direkcijos vadovybei dėl galimybių efektyviau panaudoti lėšas;
   • pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir institucijų prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymų į juos projektus;
   • pagal kompetenciją teikia informaciją, siūlymus ir rekomendacijas kitiems Kelių direkcijos padaliniams, aktyviai prisideda plėtojant vidinę partnerystę;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Intelektinių ir informacinių technologijų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Ražinskas

  Departamento uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai departamento uždaviniai:

  • formuoti ir vykdyti bendrą intelektinių ir informacinių technologijų politiką Kelių direkcijoje;
  • užtikrinti tinkamą intelektinių transporto sistemų diegimą, tobulinimą, plėtrą ir efektyvų naudojimą;
  • užtikrinti tinkamą informacinių technologijų ir sistemų diegimą, tobulinimą ir plėtrą;
  • užtikrinti informacinėse sistemose kaupiamų duomenų (tame tarpe ir asmens duomenų) tvarkymą, valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • užtikrinti tinkamą Kelių direkcijos valdomų arba tvarkomų informacinių sistemų veikimą ir naudotojų poreikius atitinkančią plėtrą;
  • užtikrinti tinkamą eismo informacijos rinkimą ir sklaidą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę;
  • užtikrinti sklandų konsultavimą ir informacijos teikimą Kelių direkcijos veiklos klausimais;
  • užtikrinti kelių naudotojo mokesčio ir (ar) rinkliavos surinkimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • užtikrinti keleivių bei transporto priemonių, gaunančių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją, administravimą;
  • užtikrinti Kelių direkcijos veiklai būtinų techninių, telekomunikacinių ir informacinių resursų tvarkymą ir priežiūrą, tinkamą tarnybinių stočių, kompiuterinių darbo vietų ir lokalaus tinklo funkcionavimą.

  Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • organizuoja, planuoja, koordinuoja intelektinių transporto sistemų diegimą, tobulinimą, naudojimą ir plėtrą;
  • organizuoja, planuoja, koordinuoja informacinių technologijų ir sistemų diegimą, tobulinimą, naudojimą ir plėtrą;
  • administruoja ir tvarko Kelių direkcijos valdomas ir tvarkomas informacines sistemas, konsultuoja darbo su šiomis informacinėmis sistemomis klausimais, taip pat tvarko nacionalinį skaitmeninės prieigos punktą;
  • tvarko Kelių direkcijos valdomų ar tvarkomų informacinių sistemų duomenis;
  • administruoja valstybinės reikšmės keliuose įrengtas eismo valdymo, stebėjimo ir kontrolės sistemas;
  • renka, sistemina kelių ir eismo informaciją ir informuoja visuomenę per visuomenės informavimo priemones apie valstybinės reikšmės kelių būklę ir eismo sąlygas;
  • konsultuoja valstybinės reikšmės kelių naudotojus ir kitus interesantus Kelių direkcijos veiklos klausimais;
  • planuoja, organizuoja ir koordinuoja departamentui priskirtų administruoti elektroninių mokėjimų sistemų veikimą;
  • organizuoja elektroninių mokėjimų sistemų diegimą, palaikymą ir plėtrą, vykdo kitus šių sistemų administravimo darbus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir tvarko keleivių bei transporto priemonių, gaunančių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją, duomenis;
  • pagal kompetenciją stebi ir vertina intelektinių ir informacinių technologijų veikimą, identifikuoja galimus veikimo trikdžius bei gedimus ir juos šalina;
  • analizuoja, vertina intelektinių ir informacinių technologijų veikimą bei administravimo kaštus, teikia išvadas ir siūlymus dėl šių sistemų veiklos efektyvumo gerinimo;
  • analizuoja Kelių direkcijos poreikius kompiuterinei, telekomunikacinei, programinei, kitai elektroninei biuro įrangai bei dokumentacijai, specifikuoja ir organizuoja techninių, programinių bei telekomunikacijų technologijų, reikalingų administracinėms ir viešosioms paslaugoms teikti elektroniniu būdu, kūrimą bei diegimą;
  • administruoja ir plėtoja Kelių direkcijos tarnybines stotis, kompiuterines darbo vietas ir vietinį lokalų tinklą;
  • pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir derina su departamento veikla susijusių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją teikia siūlymus rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos projektą;
  • pagal kompetenciją atlieka Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos straipsnių, už kuriuos yra atsakingas departamentas, einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų finansų kontrolę;
  • nustatyta tvarka inicijuoja su departamento veikla susijusius viešųjų pirkimų konkursus, pagal kompetenciją rengia ir derina technines specifikacijas bei sutarčių projektus;
  • administruoja departamento kompetencijai priskirtas bendradarbiavimo ir viešųjų pirkimų sutartis, vykdo jų įgyvendinimo pažangos ir rodiklių pasiekimo stebėseną bei finansinę kontrolę;
  • pagal kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis, prireikus rengia ir teikia ataskaitas bei standartizuotą statistinę informaciją;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos direktoriaus pavedimus.
  • Elektroninio mokėjimo sistemų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aidas Saladžius
   Ieva Džervutė
   Andrius Jankaitis
   Projekto vadovas
   Agnė Liubeckienė
   Projekto vadovė
   Neringa Sendžikienė

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • užtikrinti kelių naudotojo mokesčio registravimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
   • užtikrinti keleivių bei transporto priemonių, gaunančių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją, registravimą Kelių direkcijos valdomoje Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje;
   • užtikrinti sklandų pažangių elektroninio mokėjimo sistemų diegimą, bei skyriaus kompetencijai priskirtų administruoti elektroninio mokėjimo sistemų funkcionavimą.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • planuoja, organizuoja ir koordinuoja skyriui priskirtų administruoti informacinių ir elektroninių mokėjimo sistemų veikimą;
   • organizuoja ir tvarko kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimą;
   • teisės aktų nustatyta tvarka, analizuoja ir registruoja duomenis Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje, atlieka įrašų elektroninio mokėjimo sistemose keitimus;
   • teisės aktuose nustatyta tvarka nustato grąžintinų lėšų dydį;
   • organizuoja elektroninio mokėjimo sistemų diegimą, palaikymą ir plėtrą, vykdo kitus šių sistemų administravimo darbus;
   • pagal priskirtą kompetenciją rengia ir derina susijusių teisės aktų bei jų pakeitimų projektus;
   • nagrinėja su skyriaus veikla susijusių kitų institucijų parengtų teisės aktų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus, dalyvauja kartu su kitomis institucijomis rengiant bendrus teisės aktų projektus;
   • analizuoja, rengia ir derina su skyriaus veikla susijusių dokumentų projektus, teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   • nustatyta tvarka inicijuoja su skyriaus veikla susijusius viešojo pirkimo konkursus, pagal kompetenciją rengia ir derina technines specifikacijas bei sutarčių projektus;
   • administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas bendradarbiavimo ir viešųjų pirkimų sutartis, vykdo jų įgyvendinimo pažangos ir rodiklių pasiekimo stebėseną bei finansinę kontrolę;
   • pagal kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis, pagal poreikį rengia ir teikia ataskaitas bei standartizuotą statistinę informaciją;
   • pagal priskirtą kompetenciją stebi ir vertina administruojamų elektroninio mokėjimo sistemų funkcionalumų veikimą, identifikuoja galimus elektroninio mokėjimo sistemų veikimo trikdžius bei gedimus, teikia pasiūlymus dėl jų pašalinimo;
   • vertina ir valdo su skyriaus veikla susijusias rizikas;
   • analizuoja ir vertina elektroninio mokėjimo sistemų veikimą bei administravimo kaštus, teikia išvadas ir siūlymus dėl šių sistemų veiklos efektyvumo gerinimo;
   • kaupia ir analizuoja (ne)surenkamų mokesčių statistinius duomenis, nustato jų priežastinius ryšius;
   • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus, prašymus, apibendrina gautus skundus ir užklausas, rengia ir derina atsakymų į juos projektus;
   • teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo;
   • analizuoja ir vertina tarptautinę praktiką, bei teikia išvadas ir siūlymus dėl efektyvaus elektroninio mokėjimo sistemų administravimo organizavimo;
   • esant poreikiui pagal kompetenciją konsultuoja kitų Kelių direkcijos padalinių darbuotojus;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus, atlieka kitas su skyriaus veiklos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.
  • Informacijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Asta Lipkevičienė
   Gabrielė Cibulskienė
   Jūratė Juškevičiūtė
   Svajūnė Kazlauskaitė
   Mindaugas Kraulaidis
   Mindaugas Vaitiekūnas

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • užtikrinti, eismo informacijos rinkimą ir sklaidą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę;
   • užtikrinti tinkamą kelių ir kelių eismo duomenų tvarkymą;
   • užtikrinti sklandų interesantų konsultavimą Kelių direkcijos veiklos klausimais.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • renka eismo informaciją ir informuoja visuomenę per visuomenės informavimo priemones apie valstybinės reikšmės kelių būklę ir eismo sąlygas;
   • administruoja valstybinės reikšmės keliuose įrengtas eismo valdymo sistemas;
   • vykdo kitas funkcijas, susijusias su kelių ir eismo duomenų rinkimu, tvarkymu ir sklaida;
   • konsultuoja interesantus Kelių direkcijos veiklos klausimais;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
  • Informacinių technologijų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jaroslav Suchocki
   Andrius Buras
   Albert Gaidamovič

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • užtikrinti vidinių sistemų, kompiuterių ir kitos įrangos kibernetinį saugumą. Pagal kompetenciją įgyvendina Kelių direkcijos informacinių sistemų saugumo politiką;
   • užtikrinti vieningą vidaus administravimo informacinių technologijų valdymo sistemų sklandų veikimą, saugų duomenų naudojimą bei teikimą, duomenų bazių bei informacinių sistemų veikimą, tvarkymą bei aptarnavimą, veiklos procesų automatizavimą ir robotizavimą, elektroninių paslaugų teikimą bei plėtrą, pažangių informacinių technologijų diegimą Kelių direkcijoje;
   • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Kelių direkcijos informacinių technologijų politiką ir strategiją pagal kompetencijos sritį;
   • užtikrinti tinkamą Kelių direkcijos kompiuterių spausdintuvų, išmaniųjų ir laidinių telefonų, IP telefonijos, vaizdo ir garso įrangos, kompiuterių tinklo ir kitos techninės ir programinės įrangos veikimą.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • prižiūri Kelių direkcijos Dokumentų valdymo sistemą, nuotolinio mokymosi sistemą MOODLE, viešųjų pirkimų sistemą EcoCost, personalo valdymo sistemą, finansų valdymo ir apskaitos duomenų bazes, vidaus komunikavimo sistemą ir kitas (pagal kompetenciją) vidaus administravimo informacines sistemas, valstybės informacinę sistemą „Kelių projektai“ (toliau – informacinės sistemos), kompiuterizuotas darbo vietas ir kompiuterių tinklus;
   • planuoja ir inicijuoja kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų priežiūros, prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, administruoja sutartis, susijusias su informacinių sistemų priežiūra ir modernizavimu, kompiuterių tinklo, darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos, išmaniųjų ir laidinių telefonų, IP telefonijos, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos ir kitos techninės ir programinės įrangos įsigijimu ir priežiūra, mobiliojo ir fiksuoto ryšio, spausdinimo įrangos nuomos ir priežiūros paslaugų, interneto tiekimo, duomenų perdavimo paslaugų įsigijimu;
   • organizuoja kompiuterinės įrangos atidavimą naudoti, perskirstymą, techninę priežiūrą ir jos remontą, vykdo Kelių direkcijoje naudojamos programinės įrangos diegimo apskaitą ir kontrolę;
   • administruoja aktyvių katalogų (angl. Active Directory) ir elektroninio pašto sistemą, naudotojų prieigos teises ir paskyras prie kompiuterinių išteklių, informacinių sistemų, serverių bei duomenų bazių; administruoja kompiuterių darbo vietų valdymo programinę įrangą, kompiuterių antivirusinę programinę įrangą;
   • organizuoja Kelių direkcijos kompiuterinio tinklo (laidinio ir belaidžio), Kelių direkcijos vidaus administravimo informacinių sistemų, elektroninio pašto, kompiuterinių programų, interneto ir intraneto svetainės, duomenų bazių administravimą ir priežiūrą;
   • dalyvauja vykdant Kelių direkcijos informacinių technologijų priemonių investicinius projektus, viešuosius pirkimus pagal kompetenciją, likvidavimą, nurašymą, aukcionus, inventorizaciją;
   • tvarko Kelių direkcijos darbuotojams priskirto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo, trumpalaikio turto apskaitą teikia komisijoms siūlymus pripažinti šį turtą nereikalingu ar netinkamu naudoti, rengia atsargų nurašymo aktus; vykdo turto likvidavimą, organizuoja aukcionus, inventorizuoja turtą;
   • pagal kompetenciją užtikrina duomenų patikimumą bei saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat kito neteisėto jų tvarkymo;
   • pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Kelių direkcijos skyriams ir kitiems Kelių direkcijos darbuotojams bei suinteresuotiems asmenims informacinių technologijų, elektroninių viešųjų paslaugų, duomenų saugos klausimais, padeda Kelių direkcijos padaliniams tobulinti darbo organizavimo būdus panaudojant kompiuterinius informacijos apdorojimo metodus;
   • organizuoja ir atlieka darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos, išmaniųjų ir laidinių telefonų, IP telefonijos, praėjimo kontrolės, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos, kitos techninės ir programinės įrangos diegimo, priežiūros ir gedimų šalinimo darbus, šalina informacinių sistemų funkcionavimo sutrikimus, incidentus ar problemas;
   • prižiūri bei užtikrina sklandų administracinių elektroninių paslaugų teikimą bei plėtrą, pažangių informacinių technologijų diegimą Kelių direkcijoje;
   • rengia, prižiūri ir atnaujina pagal kompetenciją Kelių direkcijos vidaus administravimo informacinių sistemų nuostatų ir duomenų saugos nuostatų projektus, rengia Kelių direkcijos vidaus administravimo informacinių sistemų vystymo planus ir kitus su informacinių sistemų plėtra bei modernizavimu susijusius dokumentus;
   • rengia, prižiūri ir atnaujina Kelių direkcijos vidaus administravimo informacinių sistemų technines specifikacijas ir kitus su informacinių sistemų eksploatavimu susijusius dokumentus;
   • analizuoja kitų Kelių direkcijos padalinių pasiūlymus dėl informacinių technologijų priemonių ir teikia išvadas;
   • pagal kompetenciją rengia ir teikia pastabas kitų įstaigų, institucijų parengtų teisės aktų projektams informacinių technologijų, elektroninių viešųjų paslaugų, duomenų saugos srityse;
   • užtikrina Kelių direkcijos vidaus administravimo informacinių sistemų duomenų valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems duomenų gavėjams teikimą bei gavimą ir naudoja valstybės institucijų bei įstaigų informacinių sistemų duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų teikimą, nustatyta tvarka;
   • dalyvauja kibernetinių incidentų valdyme, audito įrašų analizėje bei vykdant IT saugumo ir rizikų vertinime;
   • priima ir pasirašo iš tiekėjų prekių pirkimo ir perdavimo, sutarčių įvykdymo, paslaugų teikėjų per mėnesį suteiktų paslaugų aktus, PVM sąskaitas faktūras, sutikrina ir perduoda Finansų ir apskaitos skyriui.
  • Intelektinių transporto sistemų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laurynas Ivinskis
   Paulius Bautrėnas
   Mantas Kišonas
   Justas Kumelis
   Sigitas Radavičius
   Projekto vadovas
   Andrius Teškevičius
   Vygandas Mocekainis
   Vyriausiasis duomenų apdorojimo inžinierius
   Tomas Antanavičius
   Kompiuterių sistemų inžinierius
   Dalius Žindžius
   Kompiuterių sistemų inžinierius

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • užtikrinti intelektinių transporto sistemų valstybinės reikšmės keliuose diegimą, efektyvų naudojimą ir plėtrą;
   • užtikrinti kelių ir viešojo transporto kelionių duomenų tvarkymą;
   • užtikrinti Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos, Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos ir Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos veikimą ir plėtrą.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • organizuoja, planuoja, koordinuoja intelektinių transporto sistemų (eismo valdymo, eismo kontrolės, eismo stebėjimo ir eismo apskaitos, viešojo transporto kelionių planavimo) diegimą, naudojimą ir plėtrą;
   • administruoja, tvarko, prižiūri ir plėtoja Valstybinės reikšmės kelių informacinę sistemą, Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą, Viešojo transporto kelionių duomenų informacinę sistemą, konsultuoja darbo su šiomis informacinėmis sistemomis klausimais, taip pat tvarko nacionalinį skaitmeninės prieigos punktą, per kurį kelių, kelių eismo, viešojo transporto kelionių duomenys teikiami taip, kad jais būtų galima keistis ir pakartotinai naudoti;
   • tvarko valstybinės reikšmės kelių duomenis;
   • administruoja valstybinės reikšmės keliuose įrengtas eismo valdymo, stebėjimo ir kontrolės sistemas;
   • vykdo kitas funkcijas, susijusias su kelių ir eismo duomenų, viešojo transporto kelionių duomenų rinkimu, tvarkymu ir sklaida;
   • teikia siūlymus rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos projektą;
   • atlieka Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos straipsnių, už kuriuos yra atsakingas skyrius, einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų finansų kontrolę;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Kelių direkcijos direktoriaus ir departamento direktoriaus pavedimus.
 • Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aivaras Vilkelis

  Departamento uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai departamento uždaviniai yra šie:

  • įgyvendinti kelių ir kelio statinių, planavimo, projektavimo, poveikio aplinkai vertinimo, ekspertizių atlikimo, projektų vykdymo priežiūros paslaugų užsakovo, organizavimo ir kontrolės funkcijas;
  • organizuoti ir vykdyti duomenų apie kelius ir kelių statinius analizę, organizuoti ir rengti ilgalaikius ir trumpo laikotarpio kelių tinklo rekonstravimo, kapitalinio remonto ir plėtros planus bei programas;
  • inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti kelių ir kelių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto ir plėtros projektų įgyvendinimui būtinų dokumentų parengimą, derinimą, procedūrų vykdymą;
  • inicijuoti ir koordinuoti normatyvinių techninių dokumentų rengimą bei mokslo ir tiriamųjų darbų atlikimą;
  • diegti inovacijas kelių srityje, organizuoti bandomųjų ruožų įrengimą;
  • užtikrinti Susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos, kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė, kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingų funkcijų vykdymą;
  • vykdyti valstybinės reikšmės kelių ir kelio statinių matavimus;
  • užtikrinti duomenų panaudojimą planavimui ir kitoms Kelių direkcijos būtinosioms funkcijoms užtikrinti;
  • vykdyti atliktų darbų kokybinį vertinimą ir įgyvendintų objektų stebėseną;
  • užtikrinti planuojamų rekonstruoti, taisyti (remontuoti) objektų vertinimą matavimais surinktų duomenų ir inžinerinių, ekonominių skaičiavimų psgrindu;
  • organizuoti valstybinės reikšmės kelių eismo apskaitą ir užtikrinti intelektinių transporto sistemų tinkamą veikimą.

  Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • užtikrina pagal kompetenciją priskirtų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos straipsnių naudojimo einamąją kontrolę;
  • Lietuvos  Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka naudoja kelių ir kelių statinių planavimui, projektavimui, darbų atlikimui, poveikio aplinkai vertinimui skirtas lėšas;
  • tikrina atliktus kelių ir kelių statinių planavimo, projektavimo, ekspertizių atlikimo, projektų vykdymo priežiūros, poveikio aplinkai vertinimo paslaugų darbus, suteiktų paslaugų aktus ir tai įformina atitinkamais dokumentais;
  • planuoja, inicijuoja, užsako ir koordinuoja kelių plėtrai ar rekonstrukcijai reikalingų teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą, teikia institucijoms prašymus skirti tam reikalingą žemę ir registruoti Nekilnojamojo turto registre;
  • planuoja, organizuoja, užsako ir koordinuoja kelių ir kelių statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninių, techninių darbo projektų ir poveikio aplinkai mažinimo priemonių projektų rengimą, šių projektų ekspertizių ir projektų vykdymo priežiūros atlikimą,  teikia projektus tvirtinti;
  • formuoja valstybinės reikšmės kelių transporto keliamo triukšmo valdymo strategiją, planuoja kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemones;
  • rengia ir nustato planavimo sąlygas teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, jei planuojama teritorija yra valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonoje, taip pat tikrina pagal jas parengtus teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentus, kitus pateiktus teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentus;
  • išduoda prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sąlygas susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams įrengti ar rekonstruoti, taip pat tikrina pagal išduotas prisijungimo sąlygas parengtus projektus, kitus pateiktus projektus, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tikrina tokių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams;
  • analizuoja ir tikrina valstybinės reikšmės kelių ir savivaldybėms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančios šių kelių infrastruktūros rekonstravimo ar plėtros projektus, pagal kompetenciją organizuoja atitinkamos techninės dokumentacijos (užduočių, techninių specifikacijų, kt.) parengimą;
  • tikrina fizinių ir juridinių asmenų parengtų ir planuojamų įgyvendinti projektų prie valstybinės reikšmės kelių ar valstybinės reikšmės automobilių kelių apsaugos zonoje sprendinius ir teisės aktų nustatyta tvarka nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ jiems pritaria (nesant neatitikimų pagal kompetenciją nagrinėtais klausimais) arba nepritaria, kai nustato, kad tikrinamas projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų arba kai projekte trūksta informacijos ar duomenų ir dėl to pritarti šiam projektui nėra galimybės;
  • planuoja ir rengia normatyvinių techninių dokumentų projektus pagal savo kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą, rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, rengia naujas ir tobulina esamas metodikas, skirtas racionaliai planuoti kelių tiesimo, rekonstravimo, remonto (taisymo) darbus;
  • planuoja mokslo ir tiriamųjų darbų bei kelių ir kelio statinių tyrimų rengimą, pagal kompetenciją atlieka kelių ir kelio statinių tyrimus;
  • diegia inovacijas, apimančias naujų medžiagų, kelių tiesimo technologijų ar metodų taikymą, inicijuoja ir koordinuoja kelių srities inovacijų išbandymą, organizuoja kelių bandomųjų ruožų įrengimą;
  • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir vertina Susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos, kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė, darbus, kuriais užtikrinamas kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingų funkcijų vykdymas;
  • atlieka valstybinės reikšmės kelių tinklo ir atskirų ruožų dangos būklės defektavimą ir kelio statinių defektavimą ir apžiūras;
  • atlieka valstybinės reikšmės kelių ir kelio statinių naudojimo priežiūrą;
  • vykdo eismo apskaitą valstybinės reikšmės keliuose, atlieka intelektinių transporto sistemų techninę priežiūrą;
  • apdoroja, analizuoja, susistemina ir paruošia naudojimui išmatuotus duomenis, užtikrina išmatuotų duomenų ir jų pagrindu parengiamos informacijos prieinamumą ir sklaidą Kelių direkcijos administracijos padaliniams;
  • sudaro pagal nustatytus rodiklius išreitinguotų ir planuojamų rekonstruoti ar taisyti (remontuoti) kelių ir kelio statinių sąrašus pagal Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintas planavimo metodikas;
  • atlieka kelių ir kelio statinių kontrolinius patikrinimus ir matavimus po statybos užbaigimo ir garantinio termino metu.
  • Eismo saugos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Viktoras Lapinas
   Gražina Macevičienė
   Projekto vadovė
   Indrė Žemaitė
   Projekto vadovė
   Indrė Žilakauskienė
   Ineta Galinienė
   Natalija Garnelė
   Saugaus eismo inžinierė
   Almantas Rainys

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • padėti formuoti valstybės politiką saugaus eismo užtikrinimo srityje, planuojant saugaus eismo priemones ir jų įgyvendinimą;
   • nuolat gerinti eismo saugos sąlygas valstybinės reikšmės keliuose, didinti kelių infrastruktūros saugumą;
   • pagal kompetenciją valstybinės reikšmės keliuose įgyvendinti kelių tinklo saugos valdymo paslaugų ir darbų užsakovo, organizavimo ir kontrolės funkcijas;
   • užtikrinti valstybinės reikšmės keliuose esančių techninių eismo reguliavimo priemonių atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
   • valstybinės reikšmės keliuose užtikrinti eismo saugą vykdomų darbų objektuose.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • teikia siūlymus formuojant valstybės politiką saugaus eismo užtikrinimo srityje ir nustatant prioritetines saugaus eismo gerinimo kryptis;
   • teikia siūlymus dėl su skyriaus kompetencijos sritimi susijusių sąmatos straipsnių lėšų poreikio, rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą;
   • planuoja, organizuoja ir koordinuoja kelių infrastruktūros saugos valdymo procedūrų (kelių saugumo auditai, poveikio kelių saugumui vertinimai, avaringų ruožų nustatymas, kelių saugumo patikrinimai, kelių saugumo lygių nustatymas) atlikimą;
   • analizuoja duomenis apie eismo įvykius valstybinės reikšmės keliuose, rengia pasiūlymus dėl inžinerinių saugaus eismo priemonių valstybinės reikšmės keliuose diegimo;
   • rengia, koreguoja ir atnaujina ilgalaikius saugaus eismo inžinerinės veiklos valstybinės reikšmės keliuose planus, derina planuose numatytų priemonių įgyvendinimą su kitais Kelių direkcijos administraciniais padaliniais;
   • organizuoja ir koordinuoja saugaus eismo priemonių įgyvendinimą valstybinės reikšmės keliuose, tiria ir analizuoja šių priemonių poveikį eismo saugai;
   • organizuoja ir koordinuoja laukinių gyvūnų ir kelio sąveikos numatytų priemonių įgyvendinimą valstybinės reikšmės keliuose;
   • rengia paslaugų ir darbų, susijusių su saugaus eismo inžinerine veikla, techninę dokumentaciją viešųjų pirkimų vykdymui, pagal poreikį dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;
   • nagrinėja ir derina valstybinės reikšmės kelių techninius projektus eismo organizavimo, techninių eismo reguliavimo priemonių naudojimo srityje;
   • nagrinėja, rengia ir derina eismo organizavimo schemas valstybinės reikšmės keliuose esantiems eismo organizavimo trūkumams ištaisyti;
   • nagrinėja ir derina techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo valstybinės reikšmės keliuose schemas kelių tiesimo, taisymo darbų objektuose ir organizuojamų renginių vietose;
   • teikia poreikį Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriui mokslo taikomųjų darbų ir dokumentų, susijusių su saugiu eismu, ir, pagal skyriaus kompetenciją, koordinuoja jų rengimą; esant poreikiui dalyvauja rengiant nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus;
   • pagal kompetenciją vykdo kitais teisės aktais nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
  • Transporto infrastruktūros planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Justas Norbutas
   Povilas Ališauskas
   Grupės vadovas
   Remigijus Dukštas
   Donatas Munščinskas
   Vytautas Brūzga
   Vyriausiasis projekto vadovas
   Nijolė Bautrėnienė
   Projekto vadovė
   Ričard Franckevič
   Projekto vadovas
   Rasa Kižienė
   Rasa Rudytė Murauskienė
   Edmundas Žvirblis
   Projekto vadovas
   Jolanta Nemaniūtė-Gužienė
   Marina Urbietė
   Aplinkos apsaugos inžinierė
   Gintaras Asadauskas
   Gintautė Bansevičė
   Projekto inžinierė
   Algirdas Bielevičius
   Karolina Deikutė
   Edita Dukštienė
   Marius Jazbutis
   Raimundas Lukaševičius
   Projekto inžinierius
   Ieva Lupeikienė
   Tomas Mikonis
   Inga Morkūnaitė
   Valdemaras Ožechauskas
   Inela Pašakarnienė
   Jolanta Šarkaitė
   Karolis Šimkūnas
   Darius Tolvaiša
   Tadas Urbanavičius
   Mantas Večkys
   Vytautas Zaukevičius
   Projekto inžinierius
   Gabija Zaveckaitė
   Projekto inžinierė

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • pagal kompetenciją įgyvendinti kelių ir kelio statinių, planavimo, projektavimo, poveikio aplinkai vertinimo, ekspertizių atlikimo, projektų vykdymo priežiūros paslaugų užsakovo, organizavimo ir kontrolės funkcijas;
   • organizuoti ir vykdyti duomenų apie kelius ir kelių statinius analizę, organizuoti ir rengti ilgalaikius ir trumpo laikotarpio kelių tinklo rekonstravimo, kapitalinio remonto ir plėtros planus bei programas;
   • inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti kelių ir kelių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto ir plėtros projektų įgyvendinimui būtinų dokumentų parengimą, derinimą, procedūrų vykdymą.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • užtikrina pagal kompetenciją priskirtų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos straipsnių naudojimo einamąją kontrolę;
   • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka naudoja kelių ir kelių statinių planavimui, projektavimui, darbų atlikimui, poveikio aplinkai vertinimui skirtas lėšas;
   • tikrina atliktus kelių ir kelių statinių planavimo, projektavimo, ekspertizių atlikimo, projektų vykdymo priežiūros, poveikio aplinkai vertinimo paslaugų darbus, suteiktų paslaugų aktus ir tai įformina atitinkamais dokumentais;
   • pagal kompetenciją planuoja, inicijuoja, užsako ir koordinuoja kelių plėtrai ar rekonstrukcijai reikalingų teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą, teikia institucijoms prašymus skirti tam reikalingą žemę ir registruoti Nekilnojamojo turto registre;
   • planuoja, organizuoja, užsako ir koordinuoja kelių ir kelių statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninių, techninių darbo projektų ir poveikio aplinkai mažinimo priemonių projektų rengimą, šių projektų ekspertizių ir projektų vykdymo priežiūros atlikimą, teikia projektus tvirtinti;
   • pagal kompetenciją formuoja valstybinės reikšmės kelių transporto keliamo triukšmo valdymo strategiją, planuoja kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemones;
   • rengia ir nustato planavimo sąlygas teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, jei planuojama teritorija yra valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonoje, taip pat tikrina pagal jas parengtus teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentus, kitus pateiktus teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentus;
   • pagal kompetenciją išduoda prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sąlygas susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams įrengti ar rekonstruoti, taip pat tikrina pagal išduotas prisijungimo sąlygas parengtus projektus, kitus pateiktus projektus, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tikrina tokių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams;
   • analizuoja ir tikrina valstybinės reikšmės kelių ir savivaldybėms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančios šių kelių infrastruktūros rekonstravimo ar plėtros projektus, pagal kompetenciją organizuoja atitinkamos techninės dokumentacijos (užduočių, techninių specifikacijų, kt.) parengimą;
   • tikrina fizinių ir juridinių asmenų parengtų ir planuojamų įgyvendinti projektų prie valstybinės reikšmės kelių ar valstybinės reikšmės automobilių kelių apsaugos zonoje sprendinius ir teisės aktų nustatyta tvarka nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ jiems pritaria (nesant neatitikimų pagal kompetenciją nagrinėtais klausimais) arba nepritaria, kai nustato, kad tikrinamas projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų arba kai projekte trūksta informacijos ar duomenų ir dėl to pritarti šiam projektui nėra galimybės;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
  • Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Evaldas Petrikas
   Violeta Gaidienė
   Grupės vadovė
   Robertas Juozėnas
   Grupės vadovas
   Andrius Kairys
   Mindaugas Naujokaitis
   Grupės vadovas
   Paulius Paplauskas
   Grupės vadovas
   Benas Urbelis
   Grupės vadovas
   Mindaugas Dimaitis
   Projekto vadovas
   Arūnas Rutka
   Saulius Zadlauskas
   Vaida Gilienė
   Duomenų analitikas
   Andrius Gužys
   Vaidotas Kučinskas
   Audronė Paplauskienė
   Tomas Šliupas
   Kelių eismo inžinierius
   Ramūnas Borovkovas
   Kelių inžinierius
   Giedrius Gaidys
   Kelių inžinierius
   Renatas Janulaitis
   Kelių inžinierius
   Andrius Juozėnas
   Rimas Kasiulevičius
   Kelių inžinierius
   Kristina Lisauskienė
   Kelių inžinierė
   Laurynas Puidokas
   Kelių inžinierius
   Artūras Ragauskas
   Vygintas Ramanciuškas
   Egidijus Rudminas
   Kelių inžinierius
   Vilhelmas Staskonis
   Kelių inžinierius
   Agnius Stonys
   Raimundas Stumbras
   Kelių inžinierius
   Laimutė Ulevičienė
   Kelių inžinierė
   Martynas Višniauskas
   Kelių inžinierius
   Paulius Kytra
   Gintautas Maneikis
   Darius Grinys
   Technikas
   Gintautas Macijauskas
   Technikas
   Stasys Macijauskas
   Technikas
   Rimas Juozas Martinaitis
   Technikas
   Egidijus Pranckus
   Technikas
   Gintautas Stačiokas
   Technikas

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • inicijuoti ir koordinuoti normatyvinių techninių dokumentų rengimą bei mokslo ir tiriamųjų darbų atlikimą;
   • diegti inovacijas kelių srityje, organizuoti bandomųjų ruožų įrengimą;
   • užtikrinti Susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos, kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė, kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingų funkcijų vykdymą;
   • vykdyti valstybinės reikšmės kelių ir kelio statinių matavimus;
   • užtikrinti duomenų panaudojimą planavimui ir kitoms Kelių direkcijos būtinosioms funkcijoms užtikrinti;
   • vykdyti atliktų darbų kokybinį vertinimą ir įgyvendintų objektų stebėseną;
   • užtikrinti planuojamų rekonstruoti, taisyti (remontuoti) objektų vertinimą matavimais surinktų duomenų ir inžinerinių ekonominių skaičiavimų aspektu;
   • organizuoti valstybinės reikšmės kelių eismo apskaitą ir užtikrinti intelektinių transporto sistemų tinkamą veikimą.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • planuoja ir rengia normatyvinių techninių dokumentų projektus pagal savo kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą, rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, rengia naujas ir tobulina esamas metodikas, skirtas racionaliai planuoti kelių tiesimo, rekonstravimo, remonto (taisymo) darbus;
   • planuoja mokslo ir tiriamųjų darbų bei kelių ir kelio statinių tyrimų rengimą, pagal kompetenciją atlieka kelių ir kelio statinių tyrimus;
   • diegia inovacijas, apimančias naujų medžiagų, kelių tiesimo technologijų ar metodų taikymą, inicijuoja ir koordinuoja kelių srities inovacijų išbandymą, organizuoja kelių bandomųjų ruožų įrengimą;
   • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir vertina Susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos, kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė, darbus, kuriais užtikrinamas kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingų funkcijų vykdymas;
   • atlieka valstybinės reikšmės kelių tinklo ir atskirų ruožų dangos būklės defektavimą ir kelio statinių defektavimą ir apžiūras;
   • atlieka valstybinės reikšmės kelių ir kelio statinių naudojimo priežiūrą;
   • vykdo eismo apskaitą valstybinės reikšmės keliuose, atlieka intelektinių transporto sistemų techninę priežiūrą;
   • apdoroja, analizuoja, susistemina ir paruošia naudojimui išmatuotus duomenis, užtikrina išmatuotų duomenų ir jų pagrindu parengiamos informacijos prieinamumą ir sklaidą Kelių direkcijos administracijos padaliniams;
   • sudaro pagal nustatytus rodiklius išreitinguotų ir planuojamų rekonstruoti ar taisyti (remontuoti) kelių ir kelio statinių sąrašus pagal Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintas planavimo metodikas;
   • atlieka kelių ir kelio statinių kontrolinius patikrinimus ir matavimus po statybos užbaigimo ir garantinio termino metu;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
 • Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentas
  Nėra kontaktų

  Departamento uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai departamento uždaviniai yra šie:

  • organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių projektų įgyvendinimo priežiūrą, valstybinės reikšmės kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto darbų techninę priežiūrą, valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų techninę priežiūrą;
  • padėti formuoti valstybės politiką saugaus eismo užtikrinimo srityje, planuojant saugaus eismo priemones ir jų įgyvendinimą, nuolat gerinti eismo saugos sąlygas valstybinės reikšmės keliuose, didinti kelių infrastruktūros saugumą;
  • užtikrinti valstybinės reikšmės kelių, tiltų, viadukų, estakadų ir pralaidų nuolatinę ir periodinę priežiūras, kelių priežiūros darbų planavimą, organizavimą ir koordinavimą, eismo saugą vykdomų darbų objektuose, valstybinės reikšmės keliuose esančių techninių eismo reguliavimo priemonių atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
  • vykdyti valstybinės reikšmės kelių tinklo saugos valdymo paslaugų ir darbų, kelių nuolatinės ir periodinės priežiūros užsakovo organizavimo ir kontrolės funkcijas;

  Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • vykdo užsakovo atstovo funkcijas ir užsakovo funkcijas bei administruoja statinio statybos darbų ir statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis;
  • užtikrina tinkamą rangos sutarčių įgyvendinimą;
  • vykdo valstybinės reikšmės kelių statinio statybos darbų techninės priežiūros kontrolę, valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų techninės priežiūros kontrolę;
  • dalyvauja statybos užbaigimo ir rangovų atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūrose;
  • rengia siūlymus dėl su departamento kompetencijos sritimi susijusių sąmatos straipsnių lėšų poreikio rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą;
  • planuoja, organizuoja ir koordinuoja kelių infrastruktūros saugos valdymo procedūrų atlikimą, teikia siūlymus formuojant valstybės politiką saugaus eismo užtikrinimo srityje ir nustatant prioritetines saugaus eismo gerinimo kryptis;
  • atlieka valstybinės reikšmės kelių ir transporto statinių garantinio laikotarpio apžiūras, apdoroja duomenis;
  • analizuoja duomenis apie eismo įvykius valstybinės reikšmės keliuose, meteorologines ir eismo sąlygas, kelių būklę;
  • organizuoja kelių nuolatinę ir periodinę priežiūrą, formuoja periodinės kelių priežiūros darbų poreikį;
  • organizuoja ir koordinuoja saugaus eismo priemonių, laukinių gyvūnų ir kelio sąveikos numatytų priemonių įgyvendinimą valstybinės reikšmės keliuose, tiria ir analizuoja šių priemonių poveikį eismo saugai;
  • rengia paslaugų ir darbų, susijusių su saugaus eismo inžinerine veikla, techninę dokumentaciją viešųjų pirkimų vykdymui, pagal poreikį dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;
  • nagrinėja ir derina valstybinės reikšmės kelių techninius projektus eismo organizavimo, techninių eismo reguliavimo priemonių naudojimo srityje; techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo valstybinės reikšmės keliuose schemas kelių tiesimo, taisymo darbų objektuose ir organizuojamų renginių vietose;
  • kontroliuoja rangovo atliktų kelių tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbų įsipareigojimų vykdymo stebėseną ir defektų taisymą per garantinį laikotarpį;
  • teikia poreikį Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriui mokslo taikomųjų darbų ir dokumentų, susijusių su saugiu eismu, ir, pagal skyriaus kompetenciją, koordinuoja jų rengimą; esant poreikiui pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus;
  • administruoja leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ir prašymų leidimams dirbti kelio juostoje ir kelio apsaugos zonoje ir (ar) eismui riboti išdavimą;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos direktoriaus pavedimus.
  • Transporto infrastruktūros priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Modestas Lukošiūnas
   Paulius Baltmiškis
   Projekto vadovas
   Miroslav Javorovič
   Martynas Makaravičius
   Projekto vadovas
   Tomas Ratkevičius
   Rolandas Mazaliauskas
   Violeta Armaitienė
   Raimundas Indrulėnas
   Dovilė Puodžiukė
   Vidas Antanavičius
   Loreta Bartkutė
   Statybos inžinierė
   Žygimantas Mažeikis
   Vida Viburienė

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • užtikrinti Lietuvos valstybinės reikšmės kelių, tiltų, viadukų, estakadų ir pralaidų (toliau – keliai) nuolatinę ir periodinę priežiūras;
   • vykdyti kelių nuolatinės ir periodinės priežiūros užsakovo funkcijas;
   • planuoti, organizuoti ir koordinuoti kelių priežiūros darbus, nustatyti kelius prižiūrinčioms įmonėms kelių priežiūros darbus (užduotis).

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   • analizuoja kelių būklės duomenis ir formuoja periodinės kelių priežiūros darbų poreikį;
   • nustato lėšų poreikį kelių nuolatinės ir periodinės priežiūros užtikrinimui;
   • organizuoja kelių nuolatinę ir periodinę priežiūrą;
   • kontroliuoja rangovo atliktų kelių tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbų įsipareigojimų vykdymo stebėseną ir defektų taisymą per garantinį laikotarpį;
   • administruoja leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone išdavimą;
   • administruoja prašymų leidimams dirbti kelio juostoje ir kelio apsaugos zonoje ir (ar) eismui riboti išdavimą;
   • analizuoja informaciją apie meteorologines ir eismo sąlygas, vertina kelius prižiūrinčių įmonių veiklos kokybę;
   • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus.
  • Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Marius Čereška
   Kęstutis Pralgauskas
   Vaidrius Andrikonis
   Anna Dembskienė
   Projekto vadovė
   Kristina Petrauskienė
   Projekto vadovė
   Gintautas Staskevičius
   Projekto vadovas
   Antanas Šernas
   Indra Vaznytė-Judickienė
   Asta Andrišiūnaitė
   Projekto koordinatorė
   Laura Bakanova
   Inga Dikčienė
   Vestina Gučiūtė
   Oksana Komar
   Projekto koordinatorė
   Vaiva Kuzavė
   Projekto koordinatorė
   Laura Mameniškytė
   Projekto koordinatorė
   Indrė Palionytė
   Projekto koordinatorė
   Natalija Pluč
   Agnė Ragauskienė
   Viktoras Samuchovas
   Irina Šilobritė
   Vaida Žindulienė
   Saulius Balčiūnas
   Kelių inžinierius
   Povilas Černeckis
   Kelių inžinierius
   Linas Gavelis
   Jolita Gavrilkevičienė
   Algirdas Gustaitis
   Stasys Kesminas
   Gintaras Pikšilingis
   Kelių inžinierius
   Artūras Stakeliūnas
   Jaunius Vilimas
   Tomas Žagūnis
   Rūta Živatkauskienė

   Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   • organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių projektų įgyvendinimo priežiūrą;
   • organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto darbų techninę priežiūrą;
   • organizuoti valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų techninę priežiūrą.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • planuoja, organizuoja ir užtikrina statinio statybos darbų techninę priežiūrą, kelių priežiūros darbų techninę priežiūrą;
   • pagal kompetenciją teikia informaciją Kelių direkcijos vadovybei, suinteresuotoms institucijoms, Kelių direkcijos padaliniams apie vykdomus ar įvykdytus projektus, įgyvendinamose sutartyse atliekamus darbus ir paslaugas, sutarčių lėšų panaudojimą ir poreikį, numatytus fizinius rodiklius ir reikšmių pasiekimą bei kitą reikalingą informaciją;
   • pagal kompetenciją teikia informaciją projektų auditą atliekančioms institucijoms,
   • skyrius, įgyvendindamas sutartis:
    • vykdo užsakovo atstovo funkcijas;
    • vykdo užsakovo funkcijas ir administruoja statinio statybos darbų ir statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis;
   • užtikrina tinkamą rangos sutarčių įgyvendinimą;
   • vykdo valstybinės reikšmės kelių statinio statybos darbų techninės priežiūros kontrolę;
   • vykdo valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų techninės priežiūros kontrolę;
   • atlieka valstybinės reikšmės kelių ir transporto statinių garantinio laikotarpio apžiūras, apdoroja duomenis, rengia bei teikia atsakingam Kelių direkcijos padaliniui susistemintą informaciją apie apžiūrų rezultatus;
   • organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja rangovų atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje;
   • dalyvauja statybos užbaigimo procedūroje;
   • pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus ar pastabas kitiems Kelių direkcijos padaliniams ir vadovybei dėl teisės aktų, normatyvinių ir kitų dokumentų rengimo;
   • pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis.
 • Turto ir veiklos valdymo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andrej Karšul
  Departamento direktorius

  Departamento uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai departamento uždaviniai yra šie:

  • užtikrinti Kelių direkcijos direktoriaus patvirtinto viešųjų pirkimų plano vykdymą ir atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
  • užtikrinti Kelių direkcijos balanse esančio turto (administracinių patalpų, transporto priemonių, kompiuterinės įrangos) efektyvų valdymą ir atnaujinimą;
  • organizuoti Kelių direkcijos dokumentų valdymą ir vykdyti Kelių direkcijos dokumentų rengimo, įforminimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reikalavimų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
  • užtikrinti Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšų vietinės reikšmės viešiesiems keliams (keliams, jungiantiems rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, taip pat gatvėms gyvenamosiose vietovėse, jungiamiesiems ir kitiems keliams, nepriskirtiems valstybinės reikšmės keliams) ir vietinės reikšmės vidaus keliams (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio ir kitiems keliams, nepriskirtiems viešiesiems keliams) tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šių kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti, paskirstymą, naudojimo pagal paskirtį kontrolę, darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose, su savivaldybėmis pasirašytų bendradarbiavimo ir partnerystės sutarčių dėl valstybinės ir vietinės reikšmės kelių projektų įgyvendinimo administravimą;
  • užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, t. y. valstybinės reikšmės kelių, kitų transporto paskirties statinių, esančių valstybinės reikšmės kelių juostose, ir jų užimamos žemės efektyvų valdymą bei atliekamų kadastrinių matavimų ir registravimo Nekilnojamojo turto registre procesą.

  Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • rengia einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę, ją skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  • pagal pateiktą padalinių informaciją apie planuojamus pirkimus nustato pirkimų būdą;
  • pagal pateiktą padalinių informaciją, rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
  • užtikrina, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų vykdomos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, įskaitant gautų pasiūlymų vertinimą dėl atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
  • vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu, administruoja viešųjų pirkimų medžiagą, užtikrina teisės aktuose numatytų procedūrų atlikimą ir dokumentavimą, atlieka su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos analizę, rengia pasiūlymus ir išvadas dėl viešųjų pirkimų;
  • planuoja, organizuoja ir derina valstybinės reikšmės kelių, jų užimamos žemės kadastrinių matavimų atlikimą, nekilnojamųjų daiktų formavimą ir teisinę registraciją;
  • derina parengtus kadastrinių matavimų duomenis bei kelio (statinio) ir kelio juostos žemės sklypų ribas;
  • vykdo nekilnojamojo turto objektų (valstybinės reikšmės kelių ir jų užimamų žemės sklypų) tvarkytojo, duomenų teikėjo funkcijas Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje;
  • koordinuoja valstybinės reikšmės keliuose esančių elektros energiją naudojančių įrenginių patikimą veikimą, elektros energijos įsigijimą, vykdo elektros energijos sunaudojimo apskaitą ir užtikrina ekonomišką el. energijos naudojimą;
  • apskaito medžiagas, gaunamas įgyvendinant valstybinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo, remonto projektus, koordinuoja ir kontroliuoja jų tolimesnį panaudojimą ir organizuoja netinkamų ir (ar) nereikalingų kitiems valstybinės reikšmės kelių statybos, rekonstravimo, remonto projektams įgyvendinti, pardavimo viešajame prekių aukcione dokumentus;
  • atlieka Kelių direkcijos balanse esančių administracinių pastatų ir patalpų priežiūrą, jų remontą ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir instrukcijomis, atsako už įstaigos vandentiekio, kanalizacijos, elektros ūkį, priešgaisrinę ir darbų saugą, tvarko dokumentaciją šiais klausimais;
  • atlieka Kelių direkcijos administracijos padaliniams reikalingų prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka;
  • užtikrina, kad dokumentai Kelių direkcijoje būtų saugomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, užtikrina Kelių direkcijos dokumentų apskaitą, priima ir tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, registruoja įsakymus veiklos klausimais, sutartis ir kitus vidaus dokumentus, vykdo asmenų aptarnavimo vieno langelio principu įgyvendinimą, užtikrina, kad Kelių direkcijos darbuotojų parengti teisės aktų projektai ir kiti dokumentai būtų įforminti pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir atitiktų valstybinės kalbos normas;
  • teisės aktų nustatyta tvarka rengia Kelių direkcijos direktoriaus įsakymo projektus dėl KPPP finansavimo lėšų paskirstymo savivaldybėms vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti;
  • rengia Kelių direkcijos finansavimo sutarčių su savivaldybėmis, valstybės institucijomis dėl KPPP finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams finansuoti panaudojimo projektus, inicijuoja šių sutarčių pasirašymą;
  • kontroliuoja vietinės reikšmės keliuose atliekamų darbų, finansuojamų KPPP finansavimo lėšomis, vykdymą, prižiūri, ar savivaldybės, valstybės institucijos KPPP finansavimo lėšas naudoja pagal paskirtį, kaip organizuota darbų kokybės kontrolės priežiūra KPPP finansavimo lėšomis finansuojamuose objektuose;
  • atlieka (pasirinktinai) vietinės reikšmės kelių objektuose, finansuojamuose KPPP finansavimo lėšomis, atliktų darbų kokybės kontrolinius patikrinimus ir kontroliuoja, kad savivaldybės, valstybės institucijos pagal pateiktus kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatus taikytų poveikio priemones tiekėjams;
  • pagal kompetenciją kartu su kitais Kelių direkcijos padaliniais rengia valstybinės ir vietinės reikšmės kelius valdančių institucijų (Kelių direkcijos ir savivaldybių) bendradarbiavimo/partnerystės sutartis dėl vietinės ir valstybinės reikšmės kelių bendrų plėtros projektų įgyvendinimo, kontroliuoja šių sutarčių nuostatų vykdymą;
  • rengia ataskaitas, suvestines, susijusias su KPPP finansavimo lėšų poreikiu ir šių lėšų panaudojimu, analizuoja turimą informaciją.