Informacija apie specialiojo teritorijų planavimo dokumento keitimą

Rengiamas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelis (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T‑65 „Dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelis (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano patvirtinimo“ (dokumento registravimo Nr. T00078250), keitimas (toliau – Plano keitimas).

Planuojama teritorija – teritorija, esanti Šiaulių kaimiškoje, Ginkūnų ir Kairių seniūnijose, Šiaulių rajono savivaldybėje.

Rengimo pagrindas: Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 2 d. sprendimas Nr. T‑173 „Dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano keitimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. A‑1231 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano keitimo organizavimo, planavimo tikslų, planavimo darbų programos patvirtinimo ir sutarties sudarymo“.

Planavimo organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, LT‑76337 Šiauliai, tel. (8 41) 596 642, faks. (8 41) 523 886, el. p. prim@siauliuraj.lt. Kontaktiniai asmenys: Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė, tel. (8 41) 596 649, el. p. vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt, vyriausioji specialistė Jovita Rukienė, tel. (8 41) 500 016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt.

Planavimo iniciatorius – valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT‑03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt. Kontaktinis asmuo: Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.

Plano keitimo rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT‑44192 Kaunas, tel. (8 37) 223 186, el. p. info@kelprojektas.lt. Kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 686 74 252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt; viso projekto kuratorius – Audrius Stonius, tel. 8 618 18 844, el. p. audrius.stonius@kelprojektas.lt.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas (susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas), vietovės lygmens.

Teritorijų planavimo tikslai – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Teritorijų planavimo uždaviniai:

  • plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, numatyti (pakeisti ar patikslinti suplanuotus) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius ir transporto statinių išdėstymą (parengti pirminius projektinius sprendinius); nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eiliškumą);
  • įvertinti gretimas teritorijas (taip pat gretimas sankryžas), perspektyvinį eismo srautų intensyvumą, srautų sudėtį ir galimą susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, įvertinti vietovę (reljefą, gruntines ir geologines sąlygas, kraštovaizdžio ypatumus, aplinkosaugą), esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, eismo įvykių pobūdį ir kitus duomenis;
  • rengti plano sprendinius vadovaujantis racionalumo, ekonomiškumo ir operatyvaus eismo organizavimo principais, vengiant neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybei;
  • nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir statybinės veiklos reglamentus, kurių pakaktų projektuojant kelio ruožą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;
  • numatyti (pakeisti ar patikslinti) susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti (pakeisti ar patikslinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; pateikti naujai nustatytų ir (ar) pasikeitusių (panaikintų) kelių apsaugos zonų teritorijų erdvinius duomenis ir į šias teritorijas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikalius numerius;
  • numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;
  • numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Informacija apie Plano keitimą:

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS, www.tpdris.lt) TPD Nr. S‑VT‑91‑20‑402.

Specialiojo teritorijų planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Visuomenės informavimo tvarka – viešinimo procedūros vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Prireikus numatoma atlikti papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: koncepcija rengiama.

Tyrimai ir galimybių studijos – atliekami esamo ir perspektyvinio eismo intensyvumo tyrimai; srauto sudėties tyrimai; gatvės ar sankryžos pralaidumo tyrimai; prireikus triukšmo lygio matavimai; inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (parengiamas skaitmeninis topografinis planas), inžineriniai geologiniai ir geotechniniai ir kiti tyrimai, kurių reikia plano sprendiniams parengti ir pagrįsti.

Parengiamajame etape bus rengiami pirminiai projektiniai sprendiniai, išreiškiantys veiklos plėtojimo ar tam tikros veiklos apribojimų konkrečioje teritorijoje pasiūlymus, detalizuojančius ir pagrindžiančius teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Bus rengiami ne mažiau kaip po du keičiamų pirminių projektinių sprendinių variantai, vadovaujantis geriausio ekonominio, saugaus ir patogaus eismo kriterijais. Surinkti duomenys, reikalingi transporto srautams modeliuoti, ir atliktas transporto srautų modeliavimas. Atliekamas poveikio kelių saugumui vertinimas pasirinktoms alternatyvoms pagrįsti, atlikta socialinė, finansinė ir ekonominė analizė.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) reikalingumas – vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atliekamos SPAV procedūros.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami nurodytais kontaktais raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S‑VT‑91‑20‑402) visą teritorijų planavimo dokumento keitimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-13