Informacija apie valstybei svarbaus projekto magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano parengimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsniu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu, ir Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549, skelbiamas supažindinimas su parengtu valstybei svarbaus projekto magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiuoju planu (toliau – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas).

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 30 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt).

Kontaktiniai asmenys: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 2965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).

Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal kompetenciją dalyvaujanti planavimo procese – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė lakd.lt, kontaktinis asmuo – Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėjai – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, tel. (8 37) 223186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt; UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt, kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. (8 616) 54 005, (8 686) 74 252, el. p. andzelika.kaziene@urbanistika.lt; viso projekto (specialiojo teritorijų planavimo dokumento ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos) kuratorius – Artūras Saurusevičius, tel. 8 693 93 769, el. p. arturas.saurusevicius@kelprojektas.lt.

Planavimo tikslai:

  • suplanuoti magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km infrastruktūros, reikalingos siekiant rekonstruoti šį ruožą į automagistralę, plėtros etapus ir numatyti teritorijas, kuriose bus įrengiama minėta infrastruktūra;
  • nustatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Bendra informacija apie valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimą. Rengimo etape atliktas valstybei svarbaus projekto teritorijos esamos būklės įvertinimas, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir bendrieji sprendiniai (koncepcija), su kuriais visuomenė buvo supažindinta 2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos patalpose organizuotame susirinkime. Susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3-574 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarta šio specialiojo teritorijų planavimo dokumento strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai ir Susisiekimo ministerijos 2018 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 2-14572 pritarta šio specialiojo teritorijų planavimo dokumento bendrųjų sprendinių (koncepcijos) II alternatyvai. Su esamos būklės įvertinimu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir bendraisiais sprendiniais (koncepcija), bei procedūriniais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-17-25).

Supažindinimo tvarka – susipažinti su parengtu valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumentu galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-17-25) nuo 2019 m. vasario 22 d. iki 2019 m. gegužės 3 d.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, organizuojamas 2019 m. gegužės 3 d. 17.30 val. Marijampolės savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje, 1 aukšte (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1). Sprendinių vieša ekspozicija organizuojama nuo 2019 m. kovo 18 d. iki 2019 m. gegužės 3 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 1 aukšto hole (J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius). Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse ir į planuojamą teritoriją patenkančiose seniūnijose (Marijampolės savivaldybės administracijos Marijampolės, Šunskų ir Degučių seniūnijose, Kalvarijos savivaldybės administracijos Liubavo, Sangrūdos ir Kalvarijos seniūnijose) papildomai bus eksponuojama grafinė dalis.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių teikiami planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Apskundimo tvarka. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus terminus atsakymo nepateikė, – per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią atsakymas turėjo būti pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl planavimo organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-29