Priimtas sprendimas dėl specialiojo plano atrankos išvados dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir pradedamas rengti magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,0 km) rekonstravimo specialusis planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1384 „Dėl magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1 km) rekonstravimo specialiojo plano rengimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“, pradedamas rengti valstybei svarbaus projekto – magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1 km) rekonstravimo – specialusis planas (toliau – specialusis planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt (kontaktiniai asmenys: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt, vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt).

Specialiojo plano rengimo, derinimo, tikrinimo ir viešinimo procedūrų vykdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė www.lakd.lt (kontaktiniai asmenys: Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt).

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt (projekto vadovas Mindaugas Stirna, tel. (8 5) 279 6089, el. p. mindaugas.stirna@sweco.lt).

Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3-501. Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Formuojant specialiojo plano rengimo etapo bendruosius sprendinius bus nustatomi Petrašiūnų sankryžos rekonstravimo prioritetai, parengiami principiniai planuojamos teritorijos planavimo sprendiniai, atliekami tyrimai, reikalingi sprendiniams pagrįsti.

Planavimo tikslai: parengti Petrašiūnų sankryžos rekonstravimo specialųjį planą, kompleksiškai suplanuoti ir išvystyti iki viso dobilo lapo formos Petrašiūnų sankryžą ir jos jungtis, numatyti ir įgyvendinti priemones, kurios leistų optimizuoti transporto priemonių ir pėsčiųjų ir dviratininkų eismo srautų paskirstymą šioje sankryžoje, padidintų jos pralaidumą visomis eismo kryptimis, eismo saugą ir mažintų neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai.

Specialiajam planui taikoma Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatyta valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis.

Specialiojo plano lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės (Kauno miesto savivaldybės teritorijos ir Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalys).

Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Taip pat susipažinti su šia informacija galima Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius), Kauno miesto savivaldybėje (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) ir Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas), jų interneto svetainėse bei į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių seniūnijose.

Planavimo organizatorius, atsižvelgdamas į specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadas dėl specialiojo plano atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti (toliau – atranka) dokumento, 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-190 nusprendė neatlikti specialiojo plano SPAV. Susipažinti su atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir sprendimo nerengti SPAV motyvais bei pateikti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje planavimo organizatoriaus ir specialiojo plano rengėjo buveinėse anksčiau nurodytais adresais darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. bei planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (http://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/magistralinio-kelio-planas). Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui raštu nurodant vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, ir pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo, apie kurį bus pranešta atskiru pranešimu, pabaigos.

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima: sumin.lrv.lt / Veiklos sritys / Kita veikla / Teritorijų planavimas / Specialieji planai; www.lakd.lt / Veiklos sritys / Teritorijų planavimo dokumentai; www.tpdris.lt / Rengiami TP dokumentai / Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai / Valstybei svarbių projektų specialiojo TPD / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

 

Saugaus eismo ir aplinkos skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-13