Informacija projektuotojams

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos triukšmo valdymą, teikia pasiūlymus dėl kelių transporto eismo keliamo triukšmo mažinimo priemonių parinkimo ir projektavimo.

Kelių direkcija atkreipia dėmesį, kad rekonstruojant valstybinės reikšmės automobilių kelius reikėtų įvertinti esamą, rekonstrukcijos įgyvendinimo metu ir perspektyvinį (20 metų) transporto eismo keliamą triukšmo lygį. Jeigu po kelio rekonstrukcijos akustinė situacija pagerėja, nereikėtų numatyti triukšmą mažinančių priemonių. Tais atvejais, kai akustinė situacija pablogėja rekonstravus kelią, transporto eismo keliamą triukšmą mažinančias priemones reikėtų numatyti tokias, kurios sumažintų triukšmo lygį tiek decibelų, kiek padidėja dėl kelio rekonstrukcijos.

Pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, 75-3638), 8 punktą „Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius“ ir 17 punktą „Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties vertes galima nustatyti skaičiavimais arba matavimais (vertinimo vietoje). Prognozės sudaromos tik skaičiavimais“, prognozuojamas kelio rekonstrukcijos darbų skleidžiamas triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614; 2007, Nr. 138-5691), 20 punktu „transporto priemonių skleidžiamo triukšmo lygį pastato išorės aplinkoje apibūdina Ldvn triukšmo rodiklis“, transporto eismo keliamą triukšmą mažinančios priemones parenkamos pagal Ldvn triukšmo rodiklį.

Rengiant kelio rekonstrukcijos techninį projektą, pastatų išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties fasadais turėtų būti pateikti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 72-3685), 8 priedo 7.1.4 punktu: „aiškinamajame rašte arba brėžiniuose nurodomi pagrindiniai techniniai rodikliai <...> pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties fasadais ir juos atitinkančios garso klasės <...>“. Pagal šio statybos techninio reglamento 8 priedo 9.3, 9.3.5 ir 9.4.2 punktų reikalavimus, kelio rekonstrukcijos techninio projekto konstrukcinėje dalyje turėtų būti pateikti gyvenamųjų namų, kuriuose vidaus aplinkos apsaugai nuo triukšmo planuojama keisti esamus langus į transporto eismo keliamą triukšmą izoliuojančius, fasado su langais garso izoliavimo rodiklis ir specifikacijoje nurodyta taikomų langų charakteristika, pažymėta pagal standarto LST EN 14351-1:2006+A1:2010 „Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos, nepasižymintys atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikomis“ B priedo reikalavimus.

Jeigu planuojama kelio rekonstrukcijos metu keisti gyvenamųjų namų esamus langus į triukšmą izoliuojančius su orlaidėmis arba į esamus langus įdėti tik orlaides, techniniame projekte turėtų būti nurodytos orlaidės garso izoliavimo rodiklis, nustatytas pagal standarto LST EN ISO 10140–1:2010 „Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 1 dalis. Taisyklės, taikomos specialiesiems gaminiams“ E priedo reikalavimus. Pažymėtina, kad į langą įdėjus orlaidę, fasado su langais garso izoliavimo rodiklis sumažėja. Kelių direkcija, siekdama užtikrinti transporto eismo keliamo triukšmo izoliavimą gyvenamuosiuose namuose, kuriuose langai jau yra pakeisti į triukšmą izoliuojančius, siūlo nebedėti orlaidžių, arba orlaidės garso izoliavimo rodiklis turėtų būti parinktas toks, kad lango (fasado) garso izoliavimo rodiklis nesumažėtų. Tuo tikslu turėtų būti atlikti skaičiavimai vadovaujantis standartu LST EN 12354–3:2001 „Statybinė akustika. Statinių akustinių charakteristikų įvertinimas pagal jų elementų charakteristikas. 3 dalis. Iš išorinės aplinkos ore sklindančio garso izoliavimas“ (pagal formules Nr. 10, 13 ir 14).

Mažinant transporto eismo keliamą triukšmą, Kelių direkcija siūlo taikyti inovatyvias triukšmą mažinančias priemones, pavyzdžiui, tylesnes kelio dangas. Tylesnės kelio dangos galėtų būti įrengiamos ties gyvenamaisiais namais, esančiais arti kelio, patenkančiais į viršnorminio triukšmo zoną, ir kai nėra galimybių įgyvendinti kitų transporto triukšmą mažinančių priemonių.

Dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“, patvirtinto Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 41-2016), 5 skirsnyje yra aprašytos kelio dangų akustinės savybės ir tylesnių kelio dangų įrengimo rekomendacijos.

Kelių direkcijos Kelių skyrius rekomenduoja, taikant esamas priemones – rengiant asfaltbetonio (AC) ir skaldos mastikos asfalto (SMA) dangas, triukšmą mažinti šiais būdais:

  • mažinti asfalto mišinio didžiausios dalelės dydį D (pvz., vietoj SMA 11 naudoti SMA 8);
  • mažinti dalelių formos/plokštumo rodiklį (SI/FI);
  • mažinant šiurkštinimo medžiagos didžiausios dalelės dydį D (pvz., vietoj frakcijos 2/5 naudoti 1/3).

Pritaikius šias priemones triukšmas gali sumažėti 2 dB.

Paviršiaus apdarą (PA) iš siauresnės frakcijos skaldelės nerekomenduojama rengti keliuose su dideliu eismo intensyvumu ir gyvenamosiose vietovėse. Triukšmą mažinti, kai rengiamas PA, galima:

  • mažinant didžiausios dalelės dydį D (pvz., vietoj frakcijos 8/11 naudoti 5/8);
  • mažinant dalelių formos/plokštumo rodiklį (SI/FI).

Triukšmui mažinti galima naudoti ir inovatyvias priemones – asfalto gamintojų remiantis moksliniais tyrimais išvystytus produktus – specialiuosius asfalto mišinius ir jų sluoksnius. Jų tinkamumas ir efektyvumas turi būti įrodomas pateikiant atitikties dokumentus (pvz., Europos techninius liudijimus, techninius liudijimus) ir techninių duomenų lapus. Remiantis kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi, tokių produktų taikymas gali sumažinti keliamo triukšmo lygį 3–5 dB.

 

Atnaujinta 2012-05-08

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-24