II etapas (2014–2018 m.)

Kelių direkcija, įgyvendindama 2009–2023 m. valstybinės reikšmės automobilių kelių triukšmo prevencijos strategiją, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-165, ir Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programos įgyvendinimo 2009–2013 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 157 (Žin., 2009, Nr. 28-1087), 2 uždavinio 2.4 ir 2.10 priemones, 2013 m. tęsia pagrindinių kelių aplinkos triukšmo valdymą ir informuoja apie parengtą 2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą. Planas, kurį Kelių direkcijos užsakymu sudarė UAB „Infraplanas“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-351.

2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas parengtas pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2614) ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir rekomendacijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomenei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 132-5380; 2012, Nr. 58-2898), teikiama informacija apie 2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą.

Informacija apie pagrindinių kelių triukšmo prevencijos planą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-616 „Dėl Informacijos, reikalingos ataskaitoms Europos Bendrijų Komisijai apie 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo įgyvendinimą parengti, pateikimo formų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 83-3406) patvirtintą formą

2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-11